Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
Indië als een ware landplaag zijn te beschouwen, de mus-
kieten namelijk. In de bosschen gonzen zij in zwermen om
u heen, en steken waar ze u maar raken kunnen: maar
ook in bewoonde plaatsen treft men ze aan, onvermoeid
loerende op het bloed van haar slachtoffer. Een enkele
muskiet, achter de gordijnen van een legerstede zich ophou-
dende , is in staat om voor een ganschen nacht het slapen
te beletten, en het mooiste is nog, dat zij by voorkeur zich
vergasten op het bloed van Europeanen.
Millioenen termieten of witte mieren zwermen in het bosch
langs den grond. Zij hebben zich tot taak gesteld al wat
hout is te vernietigen: alleen de hardste soorten of die
welke een sterken geur verspreiden laten zij onaange-
roerd. En die liefhebberij oefenen zij niet alleen uit op
onbewerkt hout: zij dringen ook in woningen, in schepen,
cn vernielen in korten tijd de hechtste timmerwerken. Uiter-
lijk bespeurt men daar niets van , want zy graven haar gangen
onder de oppervlakte van het hout: doch een enkele stoot
is dan voldoende, om het tooneel harer verwoestingen
geheel ineen te doen storten.
Nog trekken onze aandacht de menigte groote spinnen
die in het bosch gevonden worden. Er zijn er bij, zoo
groot, dat zij zelfs kleine vogeltjes tot haar buit kiezen; voor
den mensch zijn zij echter niet gevaarlijk. Dat is wel het
geval met een nog grootere soort van dieren, insgelijks tot
de klasse der spinnen behoorende, de scorpioenen, leeüjke
langwerpige beesten, die met den staart steken: de toege-
brachte wond zwelt op en veroorzaakt veel pijn. Eveneens
onaangenaam is de kennismaking met een diertje, welks
aanwezigheid eerst wordt bespeurd als het te laat is:
een op het land levende bloedzuiger, die zich onverhoeds
op uw lichaam hecht en dan dadelijk, zonder dat een ge-
neeskundige het hem heeft opgedragen, zijn taak begint.
Groot ongerief hebben somtijds de inlanders daarvan, omdat
zij meest blootsvoets gaan en door weinig klcederen zijn
bedekt. Ook paarden randen zij aan, en niet zelden ziet
men deze dieren met bloedstrepen als bezaaid, ten bewijze
dat zij een aanval hebben moeten verduren.
Na dezen vluchfigen blik op het woud en zijn voornaamste
6*