Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
woonlijk, in hun vlieghuid gewikkeld, en met den kop naar
beneden, aan de takken te slapen: welke houding hun zeker
het gemakkelijkst valt.
Ook omlaag is er vrij wat beweging gekomen. Gansche
troepen ratten en muizen hebben hun zwerftochten aange-
gevangen, en, als 't ons een beetje tegenloopt, kunnen wij
ook een ontmoeting hebben met den zoogenaamden stinkdas.
"Wij mogen ons verheugen, als dit dier ons ongemerkt voorbij
gaat, want, inzonderheid als hij in nood verkeert, scheidt
hij een kwalijk riekend vocht af, zoo scherp, dat een enkele
droppel, op onze kleederen gespat, voldoende is om ons
dagen lang een afschuwelijken reuk mede te deelen.
Een Indisch woud is ongemeen rijk aan vogels. Wel zijn
deze niet merkwaardig om hun gezang, want, op enkele
uitzonderingen na doen zij slechts een schel geschreeuw of
getjilp hooren; doch dit gemis vergoeden zij door wonder-
schoonen vederentooi. De prachtige paradijsvogels eu de
bontgekleurde papegaaien treffen wij hier niet aan: om die
te vinden moeten wij de meer oostelijk gelegen eilanden
bezoeken; daarentegen ontmoeten wij hier fraaie wilde pauwen,
boschhoenders en fazanten. Een heel aardige vogel is de
heö, zwart van kleur met een fraaien blauwen weerschijn,
waartegen de hooggele kraag sierlijk afsteekt. Hij is ongeveer
zoo groot als onze ekster, en, evenals dezen, kan men hem
gemakkelijk leeren praten.
Dat het dichte loover, 't welk den bodem der bosschen
bedekt, aan talrijke slangen tot schuilplaats verstrekt, zal
ons zeker niet verwonderen. Op Java zijn zeer veel adders,
en ook brilslangen worden er ruimschoots aangetroffen. De
beide genoemden behooren tot de giftslangen. Een niet
venijnige slang, die daarentegen ontzag inboezemt door haar
grootte, — zij wordt over de 30 voet lang — && python,
die in haar kronkelingen zelfs groote dieren, zooals herten,
kan doen sterven.
Het zijn niet alleen de slangen, die het woud tot een
min aangenaam verblijf maken: de klasse der insecten heeft
er eenige vertegenwoordigers, die voor den mensch zeer
lastig kunnen zijn. Zoo is er een soort van kleine diertjes,
iets grooter maar veel nijdiger dan onze muggen, die in