Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
en in den ganseben Indischen Archipel treft men wel 100
soorten aan.
Nevens deze sieraden der heete gewesten verheft zich de
reusachtige rcarwgin of Indische vijgeboom. Deze koning
der wouden wordt ook door geheel Indië alleenstaande aan-
getroffen: bijna in ieder dorp en op vele pleinen in de
steden kan men hem bewonderen. Daar verzamelen zich dan
onder zijn breede kroon, de dorpelingen, om de avondkoelte,
te genieten: zelfs dragen zij hem een soort van vereering toe,
zoo groot, dat niemand het zal wagen hem te beschadigen.
Hier in het bosch kan hij zich, uit gebrek aan ruimte,
zoo niet tiitbreiden als wanneer hij alleen staat; is dit
laatste het geval, dan krijgt hij een ontzaglijken omvang.
Men waant, hem van verre bespeurende, een groep boomen te
zien : nabij gekomen, bemerkt men dat de takken wortels
naar beneden uitzenden, die als het ware nieuwe stammen
vormen maar toch met den moederstam verbonden blijven.
Soms gebeurt het, dat hij zijn wortels in een rotsblok dringt,
met zulk een kracht, dat de steen tot puin, eindelijk tot
stof wordt vergruisd.
Verder trekken nog andere boomsoorten onze aandacht,
te veel om ze op te noemen; onder anderen de ebbenboom,
welks glanzend zwart hout zeer bekend is. Ginds treffen wij
ook boomen aan, die bf oude bekenden in ons geheugen
terugroepen, zooals eiken en kastanjes, of andere, die in de
zuidelijke lauden van ons wereMdeel voorkomen, zooals laurieren.
De Javaansche eiken gelijken slechts weinig op de onze,
daar hun bladereu een gaven rand hebben, en niet gelijk
die van het Noorden, zijn gelobt.
Onder de tallooze slingerplanten, die de tusschenruimten
der boomen vullen, en het woud alzoo tot een ondoordring-
bare massa maken, moeten wij vooral letten op de rotan,
een gewas dat tot de palmen behoort, en eene lengte van
wel .509 voet kan bereiken, 't Is betrekkelijk zeer dun,
en als er de bladvezels zijn afgestroopt blijft er een harde
stengel over die, gedroogd zijnde, geel van kleur is, en
ouder den naam van rotting in den handel voorkomt. De
dunste soorten heeten bindrotting om het gebruik dat er
van gemaakt wordt.