Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
gemak kunnen bewegen, en een reis door het boseh zelfs
hun krachten te boven gaat. De stammen der eeuwenoude
boomen raken met hun oppervlakte schier aan andere stam-
men ; of van de takken eens booms schieten dikke
wortels naar beneden, die, nadat zij den bodem hebben
bereikt, daarin dringen en aan nieuwe boomen het aanzijn
geven, terwijl de weinige ruimte, die de koningen des
wouds nog hebben overgelaten , ingenomen wordt door heesters
en slingerplanten en kruipgewassen van honderderlei soort,
het oog verrukkende door een pracht van bloemen, en vaak
de liefelijkste geuren in het rond verspreidende. Op de
overblijfselen vau vergane planten stapelt zich een nieuwe
laag, even krachtig als die, welke haar thans voedsel toe-
voert, voorheen is geweest, — en zoo gaat dat voort,
altijd voort, totdat eenmaal de mensch er zich van meester
maakt, het bosch ontgint, de boomen velt, en de rijk-
dommen , die thans niemand van dienst zijn, tot zich zal
trekken. Nu kan men zich nauwelijks met de bijl een kort
pad maken in de woestenij, eenmaal wellicht zal ook hier
het oog rusten op vruchtbare akkers en welige boomgaarden.
Hier, in dit woud, zoo uitgestrekt, dat men, al ware
het door gebaande wegen gesneden, dagen zou noodig hebben
om het eind er van te bereiken, hier vertoont zich het
wonder, dat lente en herfst ineenvloeien. Aan denzelfden
boom aanschouwt men rijpe vruchten en ontluikende bloemen
tegelijk; waar de bladeren afvallen, schieten onmiddellijk
nieuwe loten te voorschijn; en de geur van geopende bloem-
kronen vermengt zich met de uitwaseming van rottende
plantendeclen. Een koele, vochtige luchtstroom waait ons
tegen, want de zonnestralen, hoe fel zij ook branden tus-
schen de keerkringen, zijn niet bij machte haar volle kracht
tot op den bodem te doen doordringen , terwijl de dampen,
die van den grond zich verheffen, door het bladerendak
worden tegengehouden.
Men zou een gansch boekdeel kunnen vullen met een
beschrijving van al de voorwerpen, die het woud te zien
geeft: het spreekt dus vanzelf, dat wij ons slechts vooreen
oogenblik met enkele bijzonderheden kunnen bezighouden.