Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
7-t
waarover een groengele tint ligt verspreid, en waarop van
afstand tot afstand de inboorlingen aan het werk zijn. Dat
zijn de rijstvelden. Het gewas is thans rijp, en de inzame-
ling begonnen.
Zoo oppervlakkig beschouwd, heeft een rijstveld wel iets
van een tarvve-akker bij ons. Maar de oogst geschiedt heel
anders. Er wordt geen sikkel gebruikt, en de halmen
worden niet bij den grond afgesneden en tot schoven gebon-
den. De Javaan snijdt de aren één voor een kort bij den
top af, met een klein scherp werktnig: vrij treuzelig, niet
waar? Inderdaad, het kon wel wat gauwer: maar de inlan-
der heeft, moet gij weten, voor de rijst, zijn voornaamste
voedster, zekeren godsdienstigen eerbied: hij mag er volstrekt
niet ruw mede omgaan, en slechts één aartje te gelijk afsnij-
den. Op die wijze gaat wel veel tijd, maar denkelijk weinig
rijst verloren.
De rijst is eigenlijk een moerasplant, en heeft dus zeer
veel vochtigheid noodig. Daarom moeten de rijstvelden tot
aan den bloeitijd onder water staan. Zulke velden worden
sawa's genoemd. Het zaaien geschiedt in het begin van
den regentijd, die ten Zuiden van den evenaar, dus ook op
Java, omstreeks October invalt. Op kleine bedden wordt
met den hak een voor getrokken, waarin gansche aren
worden nedergelegd. Als de plantjes eene hoogte van vier
of vijf decimeter hebben bereikt, worden zij op de velden
overgebracht, welke arbeid veel handen vereiseht, en zoowel
door vrouwen als door mannen wordt verricht.
Het best gedijt de rijst op glooiende terreinen, in de
nabijheid der bergstreken, waar tallooze riviertjes den bodem
besproeien en het water o\ervloedig voorhanden is. Dan
wordt het veld in akkertjes afgedeeld, elk omgeven door een
dijkje om het water tegen te houden. Maar ook op de
hellingen der bergen vindt men veel rijstvelden. Het water
dat bij de felle regens naar beneden stroomt, wordt daarin
zijn loop belemmerd door houten of aarden dijkjes, van
afstand tot afstand, even als de treden van een reuzentrap
tegen den bergwand geplaatst.
Omstreeks half Juni wordt het gewas rijp. Eenigen tijd
vroeger heeft men het water doen wegvloeien door insnij-