Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
en de Molukken aangevoerd, zijn daar verkrijgbaar. Een
straatnegociant komt ons tegen met een grooten bak op het
hoofd: daarin is zijn koopwaar, die hij onder het gestadig
roepen van „dendeng" rondvent. En wat is nu dendeng?
Dat is buffelvleesch , 't welk eerst gezouten, in smalle reepjes
gesneden en dan in de zon gedroogd werd. Eea schotel
met ryst, een paar vruchten en een weinig dendeng vormen
te zamen oen volledigen Javaanschen maaltijd.
Wij wenden nu onze schreden naar dat gedeelte van de
rivier, waar de inrichtingen voor de Marine gevonden worden.
Ziet eens, daar hebben we een vierkant watervlak, rondom
afgesloten, doch door een paar sluisdeuren toegankelijk.
Pas is daar een schip binnengekomen : de deuren zijn weer
dicht gemaakt, eu straks wordt het water weggepompt.
Dan staat het schip op het droge, en het kan nauwkeurig
nagezien en zoo noodig hersteld worden. Zulk een inrichting
heet een droogdok, en wie er een zien wil, behoeft daartoe
juist niet naar Indië te gaan: hij kan aan 't Nieuwediep
ook terecht.
Van alle kanten hooren wij hamerslagen, en in lange
rijen scharen zich hier loodsen en werkplaatsen , deels aan
het gouvernement, deels aan bijzondere personen toebehoo-
rende. Zoo hebbeu we hier een fabriek van stoomketels,
waar negenhonderd, verderop een fabriek van machinerieën
voor de suikerfabrieken, waar vyfhonderd werklieden bezig
zijn. En , wal wij vooral niet zouden verwacht hebben,
bijna allen, zelfs de opzichters, zijn Javanen. Van nature
heeft de inlander een afkeer van fabriekarbeid, maar, als
men er eenmaal in geslaagd is dien tegenzin te overwinnen ,
dan bevalt het hem wel. Ofschoon hij in het algemeen niet
zooveel doet als een Europeaan onder dezelfde omstandighe-
den , laat zijn bekwaamheid weinig te wenschen over; er
zijn er ook, die een hoog dagoreld verdienen. Voor zijn
gezondheid is het werk in de fabriek niet nadeelig: wij tref-
fen werklieden aan , die meer dan vijftig jaar dienst gedaan
hebben. Diezelfde lieden, die als koelies een kommervol
leven leidden, zijn nu tot een zekeren staat van welvaart
geraakt, en zouden niet gaarne tot huu vroegeren toestand
terugkeeren. Een enkele maal gebeurt het, dat een van hen