Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
van de tijgers beschonwen, dan zult gij wel willen gelooven
dat het gebit eener Javaansche schoone, naar onzen smaak
ten minste, er niet heel bekoorlijk uitziet.
Na een korten tijd bier vertoefd te hebben, staat de
keizer op. Onder het zonnescherm , dat boven zijn hoofd
wordt gedragen, stapt hij langzaam naar beneden , naar een
andere zaal, aan denzelfden kant van het voorplein gelegen.
De aanwezigen volgen hem in geregelde orde, en allen nemen
weder plaats overeenkomstig hun rang.
De keizer maakt weinig drukte : hij zit onbeweeglijk als
een beeld , tot dat een bode naar hem toekruipt en op
fluisterenden toon mededeelt, dat de geschenken, voor het
volk bestemd , gereed zijn. Op een bijna onmerkbaar hoofd-
knikken van den vorst begint de uitdeeling der geschenken;
zij bestaan uit ontzaglijke hoeveelheden spijzen en lekkernijen,
in versierde manden , die door twaalf koelies worden gedra-
gen. Een gezelschap muzikanten, die een fiksch gebruik
maken van hun blaasinstrumenten , wandelt voorop. Een
luid gejuich gaat op onder de menigte op het voorplein,
ten bewijze dat de uitdeel'ng begonnen is.
Inmiddels wordt aan de gasten binnen de zaal naar ver-
kiezing wijn of thee rondgedeeld. Zooals gij weet, mogen
de Mohammedanen eigenlijk geen wijn of andere geestrijke
dranken gebruiken, maar in ludië doet men dikwijls net
of dit voorschrift niet bestond. Er worden eenige feest-
dronken ingesteld, op het feest van den dag, op den Gou-
verneur-generaal , op den keizer, op den resident, op den
kroonprins, op de keizerlijke familie, en op den bloei en
de welvaart van Java, en elk der aanwezigen, voor zoo
verre hij wijn gebruikt, doet telkens met een vol glas be-
scheid, terwijl de lijfwacht, in slagorde geschaard, bij eiken
dronk de geweren afschiet.
Dat is het einde van het feest. De keizer staat op, alle
aanwezigen volgen. De Europeanen geleiden hem naar zijn
verblijf in het binnenste van den kraton , waarna zij zich
huiswaarts begeven.
Wij gaan met onzen gastheer terug, wel voldaan over
hetgeen wij hebben gezien. En dewijl de stad Soerakarta
voor het overige niet veel merkwaardigs bevat, besluiten wij