Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
Mohammcdaansclien godsdienst toelegden, en zoo gelukte het
hem een uitgebreiden opstand voor te bereiden. Juist was
toen het grootste gedeelte van onze troepen afwezig, om
oorlog te voeren in Boni op het eiland Celébes. Diepo
Negóro verwierf zich een grooten aanhang; hij streed met
heldenmoed voor de vrijheid van zijn land, en bracht den
onzen gevoelige verliezen toe, voornamelijk door zijn herhaald
heen en weder trekken, waardoor onze soldaten bij honderden
van vermoeienis bezweken. In een gevecht bij Demak
(benoorden Samarang) leden wij de nederlaag, omdat de
Javanen ons onverhoeds hadden aangevallen. Van toen af
begon de kans ons gunstiger te worden, en het gelukte
generaal De Cock in 1830 den oorlog te eindigen, ofschoon
op een voor ons niet zeer eervolle wijze: de dappere Diepo
Negóro werd uitgenoodigd tot een mondgesprek met den
opperbevelhebber, en toen gevangen gehouden. Sedert dien
tijd zijn de beheerschers der vorstenlanden geheel onder onze
oppermacht geraakt.
We zijn te Djokjokarta. Die stad is groot, regelmatig
gebouwd en hooggelegen. Zij bevat bijna 44,000 inwoners,
waaronder slechts een zestigtal Nederlanders. Van de open-
bare gebouwen zullen wij maar niets zeggen, omdat zij vrijwel
gelijken op die welke w;j reeds in andere steden zagen,
doch wij gaan eens kijken binnen den kraton van den Sultan.
We zullen ons maar voorstellen dat wij vrij overal in mogen
loopen, dat niemand ons den doortocht zal beletten.
Wie zich zoo'n kraton voorstelt als een sierlijk paleis,
gelijk de vorsten van Europa bewonen, vergist zich. Een
kraton is een gansche verzameling van gebouwen, groot en
klein, derhalve een soort van stad in de stad zelve; het
geheel is omgeven door een zwaren muur, en heeft hier
een omtrek van meer dan een uur gaans. Die muur is 14
Toet hoog, en vrij dik: aan de buitenzijde loopt er nog een
gracht om heen, en aan den binnenkant bevindt zich een
aarden wal. Op de hoeken staan torens waarin schildwachten
worden geplaatst, en de wal prijkt hier en daar met stukken
geschut. Voor die kanonnen behoeven wij echter niet bang