Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
de macht der Compagnie in het Oosten van Java uit. De
bijna onophoudelijke twisten tusschen de Keizers en de heerseh-
zuchtige rijksgrooten of ontevreden leden hunner familiën
kwamen ons daarbij goed te stade, en onze voorouders
verzuimden niet daar gebruik van te maken. Tegen het
midden der achttiende eeuw waren al de gewesten langs de
Noordkust door ons bezet, zoodat het grondgebied van Mataram
toen beperkt was tot de Zuidkust tusschen de Preanger en Pas-
soeroean en eenige binnenlandsche districten. Soerakarta was toen
de hoofdstad. Een nieuwe oneenigheid gaf aanleiding tot de split-
sing in twee rijkjes: de vorst van het eene behield den titel van
Keizer (Soesoehoenan), terwijl een andere prins zich te Djokjo
vestigde en door de Compagnie als Sultan werd erkend.
Met deze gebeurtenis, in 1757 , hield dus het voorheen zoo
uitgestrekte rijk van Mataram op te bestaan.
In lateren tijd is de macht van genoemde vorsten nog
gaandeweg verminderd. In 1808 dreigden er te Djokjo
onlusten te ontstaan: met een kleine legermacht trok Gouver-
neur-generaal Daendels er heen, en eischte van den Sultan
onderwerping aan het Nederlandsch bestuur: hij gaf den
Sultan 24 uren bedenktijd. De naam van Daendels was
reeds voldoende om den Javanen schrik in te boezemen:
de Sultan verkoos niet met zulk een bar heer aan het
twisten te gaan, maar onderwierp zich.
Bedenkelijker waren de gebeurtenissen van 1825—1830.
In 1825 was de Sultan van Djokjo minderjarig, en stond
onder voogdij van zijn oom Diepo Negóro, een eerzuchtig
man, die de Nederlanders vurig haatte, en niets liever
wenschte, dan zich aan den invloed der vreemdelingen te
onttrekken. In dien tijd voerde de Nederlandsche regeering
ten opzichte van landverhuringen, die in Solo en Djokjo op
groote schaal plaats vonden, bepalingen in, waardoor
vele rijksgrooten, en ook de voogden van den jongen Sultan,
aanzienlyke schade leden. Dit gaf aanleiding tot groote
ontevredenheid in Midden-Java, die nog toenam toen sommige
gronden ten behoeve van 't gouvernement in pacht werden
genomen. Diepo Negóro wist zich die ontevredenheid ten
nutte te maken. Daarbij trachtte hij de Javanen te over-
tuigen , dat de Nederlanders het op den ondergang van den