Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
16, PER SPOORTREIN NAAR DE VORSTENLANDEN.
Vóór wij onzen tocht langs Java's Noordkust voortzetten,
willen wij eerst nog een uitstapje maken over de ijzeren
baan die Samarang verbindt met de hoofdsteden der Vorsten-
landen, met de verblijfplaatsen der „machtige" gebieders
Tan de rijken Djokjokarta en Soerakarta. Wij kunnen daar
een kijkje nemen van de zeden en gewoonten van de aan-
zienlijke Javanen, en in het algemeen onze kennis van het
land en zijn bewoners belangrijk vermeerderen. Verbeelden
wij ons dan, dat wij ons het eerst begeven naar Djokjo:
onderweg zullen wy weder eenige geschiedkundige opmer-
kingen maken.
Oudtijds vormde het oostelijk deel van Java een machtig
keizerrijk, Mataram geheeten. Herhaaldelijk werd dit rijk
geteisterd door opstanden van verschillende onderhoorigen,
regenten van het een of ander onderdeel van dit uitgestrekt
gebied, waardoor het den Keizer moeite kostte, zijn gezag
te handhaven. Dit was ook het geval toen, in het begin
der zeventiende eeuw, de eerste Hollandsehe schepen daar
aankwamen om handel te drijven. Een eerste faktorie, door
de onzen in 1602 gesticht te Grissee, (in 't Noord-Oosten,
nabij Soerabaya,) werd door de Javanen vernield, en eerst
12 jaar later kreeg de Compagnie er vasten voet door het
stichten van een loge te Djapara (in 't Noorden, hoofdplaats
van de residentie van dien naam,) en zond zij een gezantschap
naar den Keizer. In 1618, toen Coen Gouverneur-generaal
was, werd deze loge geplunderd en werden de Nederlanders
vermoord; Coen stelde in haar behoud veel belang, omdat
te Djapara groote hoeveelheden rijst uit de binnenlanden
werden aangevoerd. Hij ging er dus aan het hoofd van een
expeditie heen , en verbrandde de stad voor een groot deel.
De twisten met Engelschen en Bantammers, waarover wij
vroeger spraken, beletten hem in de eerste jaren krachtig
tegen Mataram te strijden, doch later, vooral gedurende zijn
'tweede bewind, beoorloogde hij het met voordeel.
Eerst in 1677 kende de Keizer ons het recht toe, in
1 Djapara bezetting te leggen, en van toen af breidde zich