Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
door menschelijke ooren is vernomen vergeleken kan worden,
deed op dit oogenblik zich hooren. De sluimerenden springen
op, slaan den blik omhoog, naar den berg. Ontzettend
schouwspel! Een rookkolom van ontzaglijke dikte rees uit
den krater omhoog, en verspreidde zich naar alle zijden:
het uitspansel werd er door bedekt, de zon verdween voor
het oog, 't werd nacht, donkere nacht. Nauwelijks
hadden de verschrikte bewoners het licht in duisternis zien
veranderen, of daar vloeiden met onweerstaanbaar geweld
massa's kokend slijk over den kraterrand. Allen vluchtten in
verwarring, — vergeefs! de stortvloed achterhaalde hen,
steeg hooger en hooger, bedekte steeds wijderen kring, rees
zelfs hen achterna, die op de omliggende heuvelen bet leven
trachtten te redden. Gansche wonden werden medegesleurd:
van de bergen werdeu groote steenklompen medegevoerd,
tien mijlen in het rond was alles bedekt met een blauw-
achtig grauwe slijkmassa. Het gerommel van den donder
overstemde de angstkreten der stervenden; in weinige oogen-
blikken hadden meer dan vierduizend menschen het leven
verloren, waren 114 dorpen door den dampenden poel ver-
zwolgen.
En dezelfde zonnestralen die even te voren zoo vriendelyk
hadden nedergeblikt op de sluimerenden, kwamen drie uur
later weder te voorschijn en bes-henen thans het tooneel der
verwoesting. In plaats van het lachende landschap van
straks, strekte zich nu een veertig voet dikke slijklaag in
alle richtingen rondom den berg uit.
Thans, een halve eeuw later, is die nieuw gevormde
bodem op nieuw met een rijken plantenschat getooid. Weder
woont daar een nijvere bevolking, weder wisselen koffietuinen
en rijstvelden elkander af. Geen enkel spoor van de onbe-
schrijfelijke verwoesting is meer te ontdekken; gelijk na den
storm de golven der zee even vriendelijk als altijd kabbelen
over de plek waar zoo even een rijkgeladen schip in de
diepte verzonk, zoo ook ligt, even rustig als te voren, de
Galoenggoeng te midden van de prachtige Javaansche land-
ouwen.