Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
tot op een aanmerkelijke hoogte, gingen wij langs koffie-
tuinen en rijstvelden, en verderop trokken wij door dicht
en hoogstammig boomgewas. Dat gedeelte van de beklim-
ming zou het moeielijkst geweest zijn, indien er geen ge-
baande wegen waren; dat is te zeggen, geen zulke die met
menschenhanden zijn gemaakt, doch die aangelegd zijn door
een heel vreemde soort van arbeiders, door rhinocerossen
namelijk. Als gij mij vraagt wat voor gereedschappen die
lui daartoe bezigen, dan antwoord ik u, dat zij op hun
tochten naar hoogere streken, alwaar welig gras groeit, bun
geliefdkoosd voedsel, met hun harde huid, die als lappen
hoorn langs hun zijden nederhangt, langs den grond schu-
ren ; en omdat zij geregeld in het zelfde spoor loopen,
ontstaan daardoor paden, zelfs in het hardst gesteente.
Nadat wij het geboomte beneden ons hadden, bleven wij
rusten. 't Was middag geworden en ik was zeer vermoeid.
Van mijn koelies hadden mij slechts een paar kunnen vol-
gen : de meesten waren nog achter, opgehouden door het-
geen zij te dragen hadden. Heerlijk was de aanblik dien
ik hier genoot. Ver onder mijn voeten zweefden wolken,
die breede schaduwen op het geboomte wierpen. Rechts en
links zag ik gansche reeksen van bergen, van aanzienlijke
hoogte, ofschoon het maar kinderen zijn in vergelijking met
den Slamat. De meesten zijn, even als deze, rustende
vulkanen. In 't Zuiden zweeft het oog over de rijke,
goedbebouwde bergachtige residentie Banjoemaas, en ontdekt
men den Indischen Oceaan: ten Noorden over het lage
land van Tegal, waardoor een menigte rivieren zich als zil-
veren linten kronkelen. Daarachter bespeurt men duidelijk
de Java-zee.
Verder ging de tocht, maar nu deden zich de onaange-
naamheden gevoelen. De heldere lucht werd nevelig: de
wolken, waarvan ik zooeven sprak, breidden zich uit bene-
den eu boven mij, en niet alleen ontnamen ze mij het
gezicht naar de laagte, maar ze losten zich op in een fijnen
regen. Toen ik, tegen den avond, met slechts een viertal
koelies, boven aankwam, rilde ik in mijn dunne zomer-
kleeding: — het contrast van de koude bovenlucht met de
hitte va,n den middag was al te scherp.