Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
hun zijn toegevoegd, zijn de vertegenwoordigers van ons gezag
aldaar: zij moeten er nauwkeurig op letten, dat de Vorsten
zich stipt houden aan de gesloten overeenkomsten.
Behalve Soerakarta en Djokjokarta is Java verdeeld in
twintig residentiën , die wederom , met uitzondering van twee ,
(Krawang en Banjoewangi) in afdeelingen zijn gesplitst. Aan
het hoofd eener afdeeling staat een assistent-resident. Al die
ambtenaren, de residenten, de assistent-residenten en hun onder-
hoorigen moeten zorg dragen voor het binnenlandsch bestuur:
de handhaving der orde, de invordering der belastingen,
het toezicht over de bebouwing van den grond, de werken
van algemeen nut, zooals kanalen en wegen, en andere
aangelegenheden.
De Gouverneur-generaal, opperlandvoogd, — de inlanders
noemen hem vaak den Toewan beaaar, d. i. Groote Heer, —
staat aan het hoofd van het Indisch bestuur. Hij wordt
door den Koning benoemd, en bezit een uitgebreide macht,
die door de bepalingen van het Eegeeringsreglement en onder
wettelijk vastgestelde verordeningen en door eene van 's
Koningswege vastgestelde geheime instructie is omschreven.
Hij is opperbevelhebber van de land- en zeemacht, benoemt
en bevordert de officieren en ambtenaren. Verschillende
takken van bestuur, zooals openbare werken, financiën en
dergelijken, zijn opgedragen aan de zorgen van Directeuren,
die aan den Gouverneur-generaal ondergeschikt zijn.
De opperlandvoogd wordt ter zijde gestaan door den Eaad
van Indië, waarvan hij, wanneer hij de zittingen bewoont,
voorzitter is. Dit collége, bestaande uit een vice-president
en vier raden, heeft geen beslissende, slechts een raadgevende
stem. De leden worden door den Koning benoemd.
Voor de rechtspleging onder de Europesche bevolking van
Indië zijn Kaden van Justitie ingericht, waarvan er op Java
drie, in de buitenbezittingen vijf zijn. Daarboven
staat het Hoog-gerechtshof te Batavia, de opperste recht-
bank voor geheel Indië. De rechterlijke zaken der inlanders
worden behandeld door de zoogenaamde landraden in de
verschillende gewesten, bestaande uit inlanders onder voor-
zitterschap van den resident, en door rechtbanken van omme-
gang, die nu hier dan daar zitting houden.
H. 0. VAN DEE HEIJDE, Kijkjes in de Oosi. 4