Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
Daar stoomen wij voorbij het dorp Meester-Cornelis: op
zichzelf heeft het weinig te beduiden, maar bij de Indische
krijgslieden is het wel bekend, omdat het behalve eenige
andere militaire inrichtingen, een opleidingsschool bezit, waar
onder-officieren zich voor het officiers-examen kunnen be-
kwamen.
Nog een korte poos, en de stoomfluit klinkt, — de trein
vertraagt zijn snelheid, we zijn waar we wezen willen.
Hecht bekoorlijk ziet het er hier uit. Eerst valt ons oog
op de helderwitte huizen der Europeanen, half verscholen
achter het frissche groen der boomen, aan weerszijden van
den grooten weg; verder merken wij de houten of bamboezen
woningen der inlanders op, van breede, luchtige straten
doorsneden, terwijl als naar gewoonte de Chineezen hun
verblijf in een afzonderlijke ruimte hebben gevestigd. Al
wat wij hier zien, het schoone landschap, de vroolijke ge-
zichten der inwoners, stemt ons tot blijmoedigheid: de lucht
die wij inademen is zuiver, de warmte deert ons niet.
Gindsch logement Bellevue (Schoonzicht), draagt zijn naam
met meer recht dan menige andere inrichting van dien aard;
want de aanblik, dien men onder de veranda of op den
koepel geniet, hetzij over het berglandschap in de verte,
hetzij over den weligen plantengroei in de naaste omgeving,
of over de heldere wateren der menigvuldige riviertjes en
kanalen, waarop de zonnestralen dansen en flikkeren, is
verrukkelijk.
Buitenzorg bezit, behalve zulke gebouwen, die men in
de meeste voorname plaatsen aantreft, zijnde een moskee of
Mohammedaansch bedehuis, een kerk, een kazerne, een
lagere school, — nog zooals reeds is gezegd het residentie-
paleis van den Gouverneur-generaal, smaakvol opgetrokken:
het heeft slechts één verdieping. Vooraan is een uitgestrekte
hertenkamp, achteraan een groote vijver, terwijl het geheel
door een fraai park is omgeven. Onmiddellijk aan dit park
sluit zich de welbekende en beroemde plantentuin aan,
waarvan de aanleg in 1818 is begonnen. Schier alle plan-
ten, die Neerlandsch-Indië oplevert, — en dat zegt nog al
iets! — zijn hier in schoone exemplaren, bevallig gerang-
; schikt, aanwezig; en wat de waarde dier inrichting zeer