Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
De aanleg van goede wegen dagteekent van het jaar 180S.
De toenmalige Gouverneur-generaal Daendels liet den Groo-
ten Postweg maken, die geheel Java van het Westen
naar het Oosten doorsnijdt. Dat werk vereischte ongeloofe-
lijke moeite en kostte zelfs eenige menschenlevens. Later is
ook in het Zuiden des eilands een dergelijke weg gemaakt,
terwijl de Groote Postweg nog van verscheidene zijtakken is
voorzien. Op elke 400 Rijnlandsche roeden staat een paal
als afstandswijzer: genoemde afstand heet dan ook een paal.
Wie nu op een dezer wegen Java wil doorreizen, doet
zulks gewoonlijk met postpaarden, even als in vroegeren
tijd, vóór den aanleg der spoorwegen, in Europa geschiedde.
Daartoe moet men zich eerst van een reiswagen voorzien;
men kan dien koopen of huren. De paarden, benevens een
voerman en een paar loopers (palfreniers), worden tegen be-
taling van gouvernementswege verstrekt. Yan afstand tot
afstand treft men poststations aan, waar van paarden en
personeel gewisseld wordt.
Lustig gaat nu de reis voort met het vier- of zesspan , dat
door den Javaanschen voerman vliegensvlug met zijn lange
zweep wordt bestuurd. Al wat ons op den weg tegen komt
maakt ruim baan. Kan onze voerman onder het voorbijrijden
een kip doodslaan, dan zal hij die schoone gelegenheid niet
ongebruikt laten. Al loopt de weg vrij steil naar omlaag,
hij zal geen moeite doeu om den gang te vertragen: wij
moeten ons maar gewennen aan geen gebroken armen of
ribben te denken, en onbepaald op den leidsman vertrouwen.
Gaat de weg tegen de berghelling op, dan springen de
loopers van de achterbank, en zetten door schreeuwen, slagen
en steenworpen de paarden aan tot zij weer in den gewonen
draf zijn. Daar komen wij aan een rivier: wat zonderlinge
brug, — moeten wij daarover? Zeer zeker, en wel onver-
anderlijk in denzelfden vluggen gang. De heele brug bestaat
uit bamboeslatten, op een vlechtwerk van rotan rustende:
geen enkele spijker is bij de vervaardiging gebruikt. De
toestel zwiept terwijl wij er over vliegen: toch bereiken wij
ongedeerd de overzijde.
En zoo gaat het voort, tot wij bij het volgende station
zijn aangekomen. Als wij nu ongelukkig zijn, dan is het