Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
11, HOE MEN OP JAVA REIST.
Er is een tijd geweest, dat het met de wegen op het
eiland Java vrij droevig was gesteld. Wie toen zich van
de eene plaats naar de andere wilde begeven , kon er zich
op voorbereiden, dat hij kennis zou maken met smalle en
oneffen paden, aangelegd dwars door moerassige streken of
tegen berghellingen op, waar aan de eene zijde een afgrond
dreigde, aan den anderen kant een onbeklimbare rotswand
zich verhief, — somtijds afgebroken door rivieren, die men
gewoonlijk al wadende moest trachten over te steken. Voor
voetgangers waren die wegen ter nauwernood bruikbaar,
hoewel de inlanders met hun vrachtkarren, door buffels ge-
trokken , er nogal op terecht kunnen.
Dikwijls ziet men geheele transporten dier vrachtkarren,
pedati's geheeten, bij elkander: zij worden dan gebruikt om
landbouw-voortbrengselen uit het Zuiden te brengen naar de
noordelijke zeesteden, waar zy ingescheept worden. De kar-
ren zijn groot, meestal van bamboes gevlochten, en bestaan uit
twee deelen, namelijk achteraan de ruimte waar de goederen
zijn opgestapeld, vooraan een wijde bak, die den voerman
gedurende de vrij lange reis tot woning verstrekt. Daar
maakt hij zijn rijstmaaltijd gereed, daar slaapt hij des nachts,
wanneer de buffels afgespannen zijn: in 'tkort, hij maakt
het er zich zoo huiselyk mogelijk. De geheele toestel heeft
een dak, dat van voren ver uitsteekt, en rust op een paar
lompe assen, waaraan groote houtschijveu als wielen zijn
bevestigd. Oorspronkelijk waren die wielen rond, maar
door het gebruik krygcn zij weldra den vorm van verschil-
lende soorten van veelhoeken. Men kan licht begrijpen hoe
die voertuigen dan hotsen en bonzen; ook is het geluid dat
zij maken waarlijk oorverdoovend. 't Gebeurt soms dat die
karren hier of daar in den modder blijven zitten: dit kan
echter den Javaan niet uit zijn humeur brengen, want hij
troost zich met de gedachte, dat alle pedati's, die sinds on-
heugelijke jaren vertrokken zijn, ten laatste toch haar be-
stemming bereikten, al duurde 't ook soms wat lang. Op
de grintwegen, die tegenwoordig het eiland in alle richtingen
doorkruisen, mogen die vrachtwagens niet rijden, dewijl zij
«e dadelyk zouden bederven.