Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
want, waarvan 2 millioen menschen zich bedienen, zijn in
den laatsten tijd mede vlijtig door een deel der ambtenaren be-
oefend.
De inlanders van den minderen stand worden Koelies
genoemd: eigenljjk is dat de algemeene naam van de sjou-
werlieden , wier getal vrij groot is, en wier diensten on-
misbaar ziju bij het vervoer van koopmansgoederen. De
echte koelie is niet groot, maar sterk, geduldig en onver-
moeid. Zijn behoeften zijn gering: hij vergenoegt zich met
eenvoudige spijzen, wat rijst, een stukje bulTelvleesch en
een handvol vruchten, en ook van zijn kleeding maakt hij
weinig werk, want een katoenen broek en een hoofddoek
zijn voor hem voldoende. Op zijn eerlijkheid kan men zich
volkomen verlaten.
Minder is dit het geval met den Maleier die eenige
jaren bij Europeanen in dieust is geweest. Vooreerst
voert hij dan niet veel uit, en bepaalt zich uitsluitend tot
ééa soort van werk, zoodat een Europeaan van eenig aan-
zien een groot getal dienaars noodig heeft en toch slecht
bediend wordt: daarbij neemt hij van lieverlede zekere groote
menheers-manieren aan , die vrij bespottelijk zijn, en einde-
lijk weet hij allerlei listen te bedenken om zich ten koste
van zijn meester het een of ander toe te eigenen. Een
Maleier, die pas van zijn dorp komt en voor het eerst zijn
diensten aanbiedt, is gewoonlijk door de Europeanen zeer
gewild, omdat hij dan de „loopjes" nog niet weet, en door
het voorbeeld van anderen nog niet bedorven is geworden.
De Maleiers van de kusten weten zich op het water goed
te redden. Met de eenvoudigste hulpmiddelen sturen zij
hun lichte vaartuigen , prauwen geheeten , door de branding
heen, om goederen van de schepen aan wal te brengen en
omgekeerd, of om ter vischvangst te gaan. De oorspronke-
lijke Maleiers waren voorheen geduchte zeeroovers, maar
daar waar de Nederlanders gezag uitoefenen, weet men hun
die liefhebberij wel te beletten. Over landbouw en andere
middelen van bestaan, zoo mede over de levenswijze der Ja-
vaansche bevolking willen wij later meer uitvoerig spreken.