Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
godsdienst allerwege verdreven. Alleen op het eiland Bali
heeft hij zich tot heden staande gehouden. De Javanen
namen van het nieuwe geloof de uiterlijke plechtigheden
over: uit den vroegeren tijd zijn hun nog veel bijgeloovig-
heden bijgebleven. De Mohammedaansche priesters oefenen
een grooten invloed uit, vooral indien zij, wat met velen
het geval is, eens of meermalen een pelgrimstocht of bede-
vaart hebben mede gemaakt naar de Awbische stad Mekka,
waar hun profeet is geboren.
Sedert de komst der Europeanen is het Christendom op
de Indische eilanden gepredikt: de Oost-Indische Compagnie
maakte daar veel werk van, en ook thans beijveren zich
Nederlandsche zendelingen om de inlanders te onderwijzen
en te bekeeren. Over het algemeen moet gezegd worden,
dat die pogingen bij de Heidenen met gunstiger gevolg
worden bekroond dan by de Mohammedanen. Op Java is
het getal inlandsche Christenen nog gering.
Zoo hebben we dan gezien, dat de inlandsche bevolking
van Java zich onderscheiden laat in drie, door hun taal
verschillende stammen, namelijk Maleiers (in de kustplaatsen),
Javanen en Soendaneezen. We moeten evenwel in het oog
houden, dat de afscheiding tusschen deze drie stamverwante
volken niet scherp is, omdat zij in den loop der eeuwen
min of meer zijn vermengd geraakt.
Men is weieens gewoon, om de geheele bevolking van
Java aan te duiden onder den algemeenen naam van Maleiers.
Aangaande de taal is het volgende op te merken: het
laag-Maleisch, waarvan wij reeds vroeger met een enkel woord
gewaagden, is door de lïuropeanen ingevoerd om het verkeer
met de inlanders gemakkelijk te maken, en met de inlandsche
hoofden wordt meestal in die taal gesproken. De mindere
bevolking verstaat haar echter niet, en daarom wordt tegen-
woordig door onze aanstaande ambtenaren veel werk gemaakt
vooral van het Javaansch, dat door 11 millioen menschen
wordt gesproken; het Soenda'seh, de taal van 4 millioen
personen, en het Madoereesch, nauw aan het Javaansch ver-