Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
Later kwamen zich op Java volkplantingen vestigen, af-
komstig van het Indische vastland: Hindoes, die op een
veel hoogeren trap van beschaving stonden. De komst dier
mensehen was voor de oorspronkelijke bewoners een zegen,
want nu werden zij bekend gemaakt met de rijstteelt, met
het gebruik en de vervaardiging van werktuigen daartoe
benoodigd, met de aankweeking van allerlei gewassen die
tot voedsel of tot grondstof van kleedingstukken konden
dienen. Ook voerden de Hindoes langzamerhand, zonder
geweld, hun godsdienst op Java in, zijnde een beschaafd
heidendom, dat evenwel door veel bijgeloovige begrippen
wordt ontsierd. Zij waren gewoon hun goden te aanbidden
in prachtige tempels, en ook op Java deden zij dergelijke
gebouwen verrijzen, uitmuntende door een schat van ver-
sierselen, en van een verbazende uitgestrektheid. Sedert
eeuwen is de vereering van de godheden der Hindoes van
Java's bodem verdwenen, maar de overblijfselen der tempels
zijn nog hier en daar aanwezig en wekken de bewondering
van eiken reiziger.
Van lieverlede smolten de inboorlingen met de vreemde-
lingen samen: de laatsten namen de taal der eersten over,
en beschaafden haar.
Nog een andere volksstam had inmiddels grooten invloed
verkregen in den Oost-Indischen archipel: de Maleiers na-
melijk. Vermoedelijk van het eiland Sumatra afkomstig,
hadden zij zich eerst uitgebreid over het nabij gelegen schier-
eiland Malakka, en van daar verspreidden zij zich over
Java, de andere groote en ook de kleine Soenda-eilanden.
Wat hen vooral kenmerkte was hun stoutmoedigheid en
ondernemingszucht: zij dreven flinken handel, voeren ter
zee, en overal waar zij kwamen brachten zij leven en be-
drijvigheid.
Zeven of acht eeuwen geleden werd door Arabische zende-
lingen de Mohammedaansche godsdienst het eerst op Sumatra,
later op de andere eilanden gepredikt. De Maleiers namen
hem spoedig over en hielpen aan zijn verbreiding. De nieuwe
bekeering ging niet altijd vreedzaam toe, integendeel, de
prediking van den Islam werd vergezeld door onderwerping
van het volk, en door wapengeweld werd de aloude Hindoe-