Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
blijkt uit zijn schrijven aan de bewindhebbers, waarin onder
anderen deze woorden voorkomen; „De eer en goede naam
van de Nederlandsche natie zal hierdoor zeer vermeerderen,
nu zal elkeen zoeken onze vriend te zijn! . . . . Een groot
deel van het vruchtbaarste landschap en van de vischrijkste
zee van Indië is nu het uwe."
In 1621 vroeg Coen zijn ontslag: in September 1623
kwam hij met zes schepen in het vaderland. Bij wijze van
een welkom-thuis bracht hij nog een zoodje peper mee ter
waarde van 4 millioen gulden. Geen wonder dat de
Heeren bewindhebbers veel met hem op hadden: zij vereerden
hem een groote geldsom, benevens een gouden keten en
een staatsiedegen.
In 1627 aanvaardde hij op nieuw de betrekking van
Gouverneur-geueraal. Dat was noodig, omdat de Compagnie
het ditmaal te kwaad kreeg met den oppervorst, (Keizer of
Soesoeboenan,) die, in naam althans, over geheel Java ge-
bied voerde.
Pas was hij dan ook te Batavia, of hij werd er door den
soesoehoenan met tienduizend man belegerd. Hij wist den
vijand zich toch van 't lijf te houden. Een aanslag op zijn
leven mocht ook niet gelukken.
Nog twee jaren voerde Coen het bewind: en dat hij een
man was, die de dingen helder bekeek, blijkt daaruit, dat
hij toen reeds inzag, dat de wijze, waarop de Compagnie
al haar voordeelen trok uit den alleenhandel, niet in 't be-
lang was van Indië, noch van Nederland. Wat hij wilde,
was vrijheid voor allen om op de koloniën te varen: doch
de Heeren XVII waren van een tegenovergesteld gevoelen, en
wilden een stelsel behouden dat zulke aardige winsten afwierp.
Coen stierf op het kasteel te Batavia in 1639.
Hij verdient ten volle onze vereering, daar hij het is,
die Neerlands macht in Indië heeft gegrondvest. Bij het
herdenken van de roemrijke daden van het voorgeslacht
mogen wij vooral niet in gebreke blijven, een aanzienlijke
plaats in te ruimen aan de nagedachtenis van den koenen
Gouverneur-generaal Coen.