Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
Yoor den regent, die misschien meende zich heel ver-
dienstelijk gemaakt te hebben, kwam echter het hinkende
paard achteraan: bij al die onderhandelingen had men in
't geheel niet gedacht aan den koning van Bantam, en deze
meende ook wel wat te zeggen te hebben. Zijn soldaten
voor het fort begonnen een vijandige houding tegen de
Engelschen aan te nemen. De uitlevering van de gevangenen
werd geëischt, waarom Van den Broek en de zijnen naar
Bantam werden gevoerd. Voorts liep de twist zoo hoog,
dat de regent door den koning afgezet en Jakatra bij het
rijk van Bantam werd ingelijfd.
Dat gaf den Nederlanders weer moed. Nieuwe onder-
handelingen werden aangeknoopt met den koning, doch men
kwam niet tot een beslissing. Inmiddels had de bezetting
die gelnkkige wending gevierd door het houden van een
feestmaal, waarbij buitensporig veel werd gedronken. Van
Raey kwam kordaat voor den dag: hij wist de vijanden op
een eerbiedigen afstand van de muren te houden, en ver-
sterkte zich aanhoudend. Op nieuw werden de vlaggen
geheschen, en, daar het fort nog geen naam had ontvangen,
doopte hij het den 12en Maart löl9 met den beroemden
naam Batavia.
Gedurende de twee volgende maanden werden de vijande-
lijkheden met weinig kracht voortgezet. Daar kwam op
't eind van Mei een schip de tijding brengen, dat Coen
in aautocht was. Kort daarop wierp de wakkere man , die
in de Molukken 17 schepen en duizend soldaten had ver-
zameld , het anker uit voor de rivier. Hy begaf zich op
het fort, en trok vervolgens met zijn geheele macht tegen
de Jakatranen op. Deze dachten aan geen tegenweer, maar
vluchtten zoo hard zij loopen konden. Coen stak hun stad
in brand en maakte haar met den grond gelijk. Op dezelfde
plaats werd de nieuwe stad gebouwd, die den naam van
het fort, „Batavia", verkreeg en de hoofdstad van ons gebied
werd
Weinige dagen later verscheen Coen voor Bantam, waar de
gevangenen hem werden uitgeleverd en hij met de Engelschen
ejn eervol verdrag sloot.
Dat hij over de verkregen uitkomst zeer verheugd was,