Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Kort na Coen's vertrek sloot Sir Thomas Dale een ver-
bond met den koning van Bantam, ten gevolge waarvan
eenige duizenden goed gewapende Bantammers het insluitings-
leger kwamen versterken. Tot ons geluk bleven evenwel
de Engelschen 14 dagen lang schier werkeloos; 't schijnt
dat zij de Javanen de zaak maar wilden laten afvechten.
Daarin had de regent van Jakatra ook geen zin : om zonder
verlies van volk zijn doel te bereiken, poogde hij door
verraad het fort in handen te krijgen. Hij knoopte onder-
handelingen aan met Van den Broek, en beloofde hem eer-
volle voorwaarden toe te staan; en deze, den raad van
Coen niet indachtig, liet zich bepraten. Een voorloopige
schikking werd getroffen.
Om die overeenkomst door een vriendenmaal te bezegelen,
begaf Van den Broek zich met een gevolg van zeven personen
naar het paleis van den regent. Pas waren zij er binnen,
of zij werden aangepakt, op den grond geworpen, van hun
kleederen beroofd, en onder slagen en stompen in een ge-
vangenishok gebracht.
Hoe gedroeg zich Van den Broek onder dit ongeval ?
Helaas! het bleek weldra dat Coen van hem te veel had
verwacht. Uit zijn kerker richtte hij brieven tot Van Raey,
die nu het bevel over het fort op zich had genomen, waarin
hij bitter jammerde over zijn lot, en hem aanspoorde om
te bewilligen in de eischen van den regent, die de overgave
verlangde van het fort en van de bezetting aan hem, of
aan de Engelschen. Den 29en Januari liet de regent hem
gebonden op den wal van de stad gaan, om tot de overgave
aan te sporen. Zeker, ware hij een held geweest, hij zou
toen de zijnen hebben aangespoord om zich tot den laatsten
ademtocht te verdedigen, liever dan zich over te geven aan
zulk een trouweloozen vijand. Maar hij was nu eenmaal
geen held, en daarom ried hij aan met de Engelschen een
verdrag te sluiten op de beste voorwaarden die men becingen
kon. Die raad werd gevolgd: twee dagen later had de
overgave plaats. De bezetting bleef voorloopig op het fort
en maakte nu van de gelegenheid gebruik om alles in te
pakken, wat maar te vinden was, onder voorwendsel van
het voor de vijanden te verbergen.