Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
Nederlanders aan te tasten; en weldra zal men mij voor
Jakatra zien verschijnen met mijn geheele macht, om er de
Hollanders te verslaan en den generaal Coen, dood of le-
vend, te vangen."
Nu wisten wij ten minste, waar wij ons aan te houden
hadden. In elk geval was die openlijke verklaring beter
dan de geveinsde houding der Javanen, die nog altijd mooi
weer speelden, en zich somtijds hielden of zij onze warmste
vrienden waren, alleen om Coen over te halen, zijn fort
weer af te breken. Net alsof hij niets anders te doen hadde!
Daar kreeg hij bericht, dat 11 Engelsche schepen onder
bevel van Dale in aantocht waren, om Jakatra aan de zee-
zijde in te sluiten. Tegelijk wierpen die van de stad het
masker af, en legerden zich aan de landzijde voor de muren
van het fort. Coen besloot de Engelschen te gemoet te
zeilen. Hij stelde tot commandant van het fort aan Pieter
Van den Broek, een man, dien hij meende te kennen als
moedig en vastberaden. Toen zeilde hij met zijn zeven
schepen weg.
Op Nieuwjaarsdag van het jaar 1619 raakte men slaags.
Het gevecht duurde drie uren, waarna de strijdenden van
elkander af gingen zonder dat de uitslag beslissend was
geweest. Nu vatte Coen een stout plan op. Zoo zwak als
hij was, kon hij het op den duur niet volhouden tegen de
Engelschen, die voortdurend toevoer kregen van nieuwe
schepen: daarbij had hij gebrek aan kruit. Alles op het
spel zettende, liet hij den koers richten naar de Molukken,
om daar de verspreide scheepsmacht der Compagnie bijeen
te zoeken. Als slechts het fort het zoolang mocht uithouden!
't Was voor hem een droevige aanblik, toen hij de Engelsche
schepen zich voor den mond der rivier van Jakatra zag
scharen, en voor een oogenblik aarzelde hij. Doch terstond
daarna hervatte hij den moed en bleef bij zijn voornemen,
zich verlatende op Van den Broek, den man, wien hij
zulk een gewichtigen post had toevertrouwd. Hij had hem
nog een brief weten te zenden, waarin hij hem niet alleen
aanbeval zich tot het uiterste te verdedigen, maar nog
deze waarschuwing nederschreef: „W'ees wèl op uwe hoede,
dat gij met vriendelijke onderhandeling niet verraden wordt."
3*