Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
dit het best kou vestigen: sommigen daehten aan het schier-
eiland Malakka, (het zuidelijkst deel van Achter-Indië, thans
aan Engeland behoorendc); anderen aan het eiland Amboina,
een van de voornaamste Molukken, terwijl slechts weinigen
op Java den blik richtten. Wij zullen zoo dadelijk zien,
hoe de omstandigheden plotseling de keus bepaalden. Daarbij
eischten nog de Heeren bewindhebbers in Nederland, dat
men zich in de Molukken staande houden, de Span-
jaarden bestrijden, die de Philippijnsche eilanden (ten Noor-
den van de Soenda-eilanden) in bezit hadden, handelsbe-
trekkingen aanknoopen met China, en, wat het voornaamste
was, alle jaren kostbare ladingen specerijen naar't vaderland
zenden zou. Evenwel lieten die Heeren het geheel ontbreken
aan middelen om den strijd te voeren: de schepen waren klein
in getal en niet zelden ongeschikt voor den zeeoorlog, ter-
wijl er ook vaak gebrek was aan kruit en andere benoodigd-
heden. Ondanks dat alles aarzelde Coen niet, ja, zelfs
spoorde hij de bewindhebbers aan tot krachtig volhouden.
„Wanhoopt niet, ontziet uw vijanden niet," — zoo schreef
hij hun, ,—■ „daar kan in Indië wat groots verricht worden."
In 1614 hadden de Engelschen een faktorie gesticht te
Makasser, de hoofdstad van het eiland Celebes, en vandaar
dreven zij handel op de Molukken, inzonderheid met de
eilanden Banda en Amboina. De bewoners der specerij-
eilanden , (zoo worden de Molukken ook wel genoemd,)
ontvingen hen even vriendelijk, en met dezelfde ingenomen-
heid, als zij vroeger de Hollanders hadden behandeld, maar,
dat was toevallig niet iu ons belang: daarenboven, het
maakte inbreuk op de leveringscontracten die wij vroeger
met die lieden hadden gesloten. Ook te Bantam gingen de
Engelschen aldus te werk; doch Coen kende hun listen en
verijdelde ze niet zelden. Het gevolg was dat zij Coen een
feilen haat toedroegen.
De rijksbestuurder van Bantam, die een slim man was,
en misschien heel gaarne alle mogelijke soorten van Europe-
anen weer zou zien vertrekken, begunstigde nu eens de
Hollanders, dan weder de Engelsehen: zoo doende, dacht
hij, zou geen van beide volken te grooten invloed verkrij-
gen.
H. c. VAN DEK HEIJDE, Kijkje! in de Oost. 3