Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
Jan Pieterszoon Coen werd in 1587 te Hoorn geboren.
Eeeds vroeg toonde bij veel aanleg voor den handel en
een gunstige gelegenheid om de daartoe noodige kennis te
verkrijgen vond hij op het kantoor van den beroemden
koopman Piseatori te Eome, die hem vooral het Italiaanseh
boekhouden grondig liet beoefenen. Vijftien jaren na de
oprichting der Oost-Indische Compagnie deed hij eenige
reizen naar Indië, eerst als onder-, later als opperkoopman
en commandeur. De eerste Gouverneur-generaal Pieter
Both stelde zijn bekwaamheden op prijs , eu benoemde hem
in 1613 tot algemeen boekhouder en directeur van den
handel te Bantam. In die betrekking bewees hij de rechte
man op de rechte plaats te zijn : de zaken, door onacht-
zaamheid en oneerlijkheid van vele ambtenaren in wanorde
geraakt, bracht hij weder in het gereede.
Zijn blikken reikten echter verder dan de kantoorboeken.
Als een vastberaden en doortastend man zag hij duidelijk,
dat er krachtige maatregelen noodig waren om ons op den
duur in het bezit van den Indischeu handel te handhaven ,
zoowel tegenover de afwisselende luimen der inlanders, als
tegenover de kuiperijen der Engelschen. Op de laatsten
vooral had hij het slecht begrepen: en daar was wel reden
voor, want overal, waar de Hollanders als het ware het ijs
gebroken hadden, zeilden de Engelschen hen achterna: ons
gunden zij wel de moeielijkheden, als zich de vruchten
maar mochten toeëigenen. Het was Coen's vaste overtuiging,
gelijk hij ook aan de Heeren XVII schreef, dat „in Indië
de handel moet worden gedreven en gehandhaafd onder
beschutting van de wapenen; de wapenen moeten worden
bekostigd door de voordeelen, die wij genieten door den
handel, zoodat de handel niet zonder den oorlog, noch de
oorlog zonder den handel kan bestaan."
Nog een ander en zeer moeielijk vraagstuk was in die
dagen aan de orde. Tot nog toe had men zich er toe be-
paald , om hier en daar leveringscontracten te sluiten, en
faktoriëen te stichten, vooral in de Molukken, maar het ont-
brak aan een vast middelpunt, waar men zich, als het eens
tegenliep, kon staande houden in afwachting van betere
tijden. Het was niet gemakkelijk te bepalen, waar men