Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
over dag de familie het meest vertoeft. Alleen de vertrouwdste
vrienden des huizes worden daar toegelaten.
De bijgebouwen dienen tot stallen , en bevatten voorts nog
eenige kamers, voor logeergasten bestemd. Gewoonlyk is
daar ook de leerkamer, waar de jeugdige kinderen door de
gouvernante onderwezen worden. Menigeen zendt zijn zonen
op lateren leeftijd naar Europa, om daar hun opvoeding te
doen voltooien , als ten minste de middelen het toelaten , want
het is licht te begrijpen dat zulks veel geld kost. Zij komen
dan als volwassen personen in Indië terug, om daar een
ambt te gaan bekleeden of deel te gaan nemen aan de zaken
huns vaders.
9. JAN PIETERSZOON COEN.
Neerlandsch-Indië is arm aan standbeelden en andere
gedenkteekenen ter herinnering aan de roemrijke daden van
hen, die er onze macht hebben gegrondvest, uitgebreid of
bevestigd. De oorzaak van dit verschijnsel moet gezocht
worden in de weinige belangstelling, die de meeste Neder-
landers tot voor weinige jaren aan den dag legden ten op-
zichte van hun rijke koloniën: zij vergenoegden zich , de
schatten in ontvangst te nemen , welke hun van daar toe-
vloeiden , maar voor het overige bekommerden zij zich weinig
om de nagedachtenis in eere te houden van de mannen,
die hun beste krachten , ja niet zelden hun leven daarvoor
ten offer brachten.
In den laatsten tijd is dat gelukkig anders geworden ,
en men heeft ingezien, dat die helden net zoo goed aan-
spraak hebben op onze hulde , als de beroemde Nederlan-
ders die meer van nabij voor Nederlands welzijn hebben
gearbeid, geleden en gestreden. Als bewijs daarvan dient
het standbeeld, dat wordt opgericht ter eere van den man,
wiens naam hierboven is genoemd, en wel te Batavia, de
stad, door hem gesticht, en door hem gemaakt tot den
hoofdzetel van ons bestuur in Indië.