Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
7. IN DEN KAMPONG DER CHINEEZEN.
Dicht bij de piek, waar de buitenwijk Weltevreden zich
bij de oude stad Batavia aansluit, treffen wij een groep
houten woningen aan, vrij netjes opgebouwd, die een soort
van dorp {kampong) vormen. Die huizen zijn meest van
twee verdiepingen, en een groot deel daarvan zijn winkels.
't Is daar ongemeen levendig, veel meer dan in de stad
zelve. De bochtige straatjes van den kampong, hier en daar
door een prachtigen vruchtboom beschaduwd, zijn vaak
bedekt met een talrijke volksmenigte. En bij den eersten
oogopslag zien wij reeds, dat de meeste dier menschen er
heel anders uitzien dan de eigenlijke inlanders: dat zij,
even als wij , vreemdelingen zijn. Zij stappen daarheen in
een wijden, blauwen of witten kabaai, een soort van japon,
die tot op de voeten afhangt; trouwens, dat kleedingstuk
wordt in Indië vrij algemeen gedragen: doch, wat hen
bovenal onderscheidt, is dat hun hoofd kaal is geschoren,
uitgezonderd een lange vlecht, op de kruin, die als een
sierlijke haarstaart naar beneden hangt. Hun gelaatskleur
is geel, hun oogen staan schuin. Het zijn Chineezen.
Zooals bekend is, heerscht de keizer van China over een
uitgestrekt gebied, dat een groot deel van Azië om-
vat, en hier en daar sterk bevolkt is. Een blik op
de kaart van dit werelddeel doet ons zien, dat de afstand
tusschen China en de eilanden van Indië zoo heel groot niet
is, zoodat het ons niet kan verwonderen, dat wij de zonen
van het Hemelsche Kijk — gelijk China wel eens genoemd
wordt, — ook hier aantreffen. Wij moeten daarbij in aan-
merking nemen, dat de Chineezen een behendig volk zijn,
bijzonder begeerig om wat te verdienen, en slim genoeg om
elke gelegenheid daartoe met beide handen aan te grijpen.
Van alle niet-inboorlingen in Indië aanwezig, zijn zij dan
ook het talrijkst: alleen op het eiland Java zijn er zesmaal
zooveel als Europeanen, terwijl zij te Batavia bijna het
derde deel der bevolking uitmaken. Maar aardig is het,
dat zij zich meest in elkanders nabijheid ophouden: in den
een of anderen hoek der groote steden hebben zij hun