Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
wat kleiner, wel uit den bovengenoemden draaimolen af-
komstig kon zijn. Den vreemdeling, die weten wil wat
dat alles beteekent, wordt door een opschrift verhaald, dat
in 1815 de Hollanders de Franschen hebben verslagen.
Net of er geen Engelschen en Pruisen in de wereld zijn!
Nog een weinig verder, en wij staan voor het paleis van
Weltevreden, dat in 1809 begonnen, in 1827 voltooid is,
en eveneens als woning voor den Gouverneur-generaal was
aangewezen. Ook dit gebouw geniet de eer niet, door
Z. Exc. betrokken te worden; het bevat nu slechts de bu-
reau's van algemeen bestuur, en de vergaderzaal van den
Kaad van Indië.
Batavia bezit nog veel meer openbare gebouwen. Onder
de voornaamste noemen wij de Willemskerk op het Konings-
plein , het gebouw van het Bataviasche genootschap van Kun-
sten en Wetenschappen, met fraaie muséums van Indische
oudheden, voorwerpen die betrekking hebben op de kennis
van het volksleven, en een flinke boekverzameling. Ver-
volgens de societeit „Harmonie," die des avonds druk be-
zocht wordt door oflHcieren, voorname ambtenaren en gegoede
particulieren. Eindelijk het ziekenhuis, geen gebouw op
zichzelf, maar een gansche reeks van kleine gebouwen , aan
weerszijden van een tuin omgeven, elk slechts twee of drie
kamers bevattende. Het is zoo ingericht om besmetting te
vermijden.
Batavia is door een spoorweg verbonden aan Buitenzorg,
ruim dertien uren gaans verder landwaarts gelegen. De bewoners
der buitenwijken kunnen van dien spoorweg gebruik maken
om naar de oude stad te gaan. Voor het overige geschiedt
de tocht van de nieuwe stad naar de oude met rijtuig, ter-
wijl zij, die zoo gelukkig niet zijn eigen équipage te bezitten,
meestal gebruik maken van den tram, of paardenspoorweg, een
vervoermiddel ook hier te lande niet onbekend , daar het
dienst doet tusschen den Haag en Scheveningen.