Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
nen, is een zeer oude moskee (Mohammedaansch bedehuis)
aan den Noordkant van een groot plein, en daarnaast twee
bijzonder groote en prachtige waringinboomen. Over die
soort van boomen spreken we later.
Het duurt nog bijna twee dagen eer wij de hoofdstad van
Nederlandsch-Indië, de beroemde stad Batavia, het aanvanke-
lijk doel van onze reis, in het gezicht krijgen. Dat laatste
gedeelte van den tocht is volstrekt niet vervelend, want
telkens bieden ons de eilandjes welke wij voorbijzeilen, nieuwe
verscheidenheid aan van vormen en kleuren. Eindelijk werpt het
scheepsvolk het anker uit: wij zijn op de reede.
De reede van Batavia is eene ondiepe, wijde baai: de
schepen liggen daar beschut door de menigvuldige eilandjes
er vóór. Langs den wal strekken zich modderbanken
uit, die den toegang tot de stad zeer moeielijk zouden
maken; doch aan de monding eener rivier, die Batavia van
water voorziet, de Tjiliwong, is een kanaal gegraven, met
gemetselde kaden, die ver in de baai uitsteken. Aan het
eind van dit metselwerk staat een kleine lichttoren.
Pas liggen wij ter reede, of er komt een officier van
het wachtschip aan boord: hij moet een lijst hebben van de
passagiers en de manschappen, en onderzoeken of er ook
lyders aan besmettelijke ziekten aan boord zijn. Als dit
afgeloopen is stappen wij in een boot, en worden naar het
tolkantoor geroeid, waar de koffers en verdere bagage worden
onderzocht. Die plaats wordt nog altijd de „Boom" ge-
noemd , omdat vroeger daar het kanaal des nachts werd
afgesloten met een boom, die het in- en uitvaren vau booten
tusschen zonsonder- en opgang moest verhinderen. Hier
slenteren eenige Maleische soldaten vrij lui rond, of liggen
tegen den grond; op hun bloote voeten en met hun niet
zeer zindelijke uniform — want van nature is de Maleier
vuil en ordeloos, — maken zij een vreemde vertooning.
De kapitein van ons schip heeft ons aangeraden, zoo wij
eenige dagen te Batavia willen vertoeven, niet in de oude
stad, maar in een der buitenwijken, bij voorkeur in Wel-
tevreden , dat een uur zuidwaarts ligt, onzen intrek te
nemen. Terwijl nu, bij het verlaten der roeiboot, een luid
geschreeuw van huurkoetsiers ons in de ooren klinkt, als
2*