Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
wel eens vijftig percent werd, natuurlijk zeer in waarde
rezen.
Niet alleen tegenover de Staten-Generaal, maar zelfs ten
aanzien van de aandeelhouders namen de bewindhebbers in
verloop van tijd een zeer onafhankelijk standpunt in. Vaak
gebeurde het, dat de laatsten te vergeefs inzage vroegen van
de boeken, of van de rekening en verantwoording: en alleen
de verplichting, om elke tien jaren verlenging te vragen van
haar concessie, (toestemming tot gemeenschappelijken handel,)
maakte, dat de Compagnie, in schijn althans, nog eeniger-
mate onderdanig bleef aan het staatsgezag.
5. AAN WAL.
Onze zeereis heeft nu ongeveer tachtig dagen geduurd,
en, ofschoon zij tamelijk voorspoedig is geweest, en noch
stormen ons geteisterd hebben, noch zeeziekte haar eersten
aanval vernieuwd heeft, — ofschoon onze medepassagiers zoo
gezellig mogelijk waren , en menig aangenaam gesprek den
tijd als 't ware voorbij deed vliegen, — toch verlangen wij
recht hartelijk naar het oogenblik, waarop 't ons vergund
zal zijn de enge ruimte van ons vaartuig te verlaten. Wij
verheugen ons dan ook zeer over het bericht van den kapi-
tein, die ons vertelt dat wij, als de wind gunstig blijft,
den volgenden dag waarschijnlijk straat Soenda zullen bin-
nenloopen.
Deze zeeëngte, aan de ééne zijde — dus, omdat wy
van bet Zuiden komen, links van ons — begrensd door de
Zuid-Oostkust van Sumatra, aan de andere, rechts, door de
Noord-Westkust van Java, is de groote doorgang, waarlangs
de handelswaren worden uitgevoerd; die niet alleen de lan-
den van het verre Oosten met elkander, maar ook deze met
de gewesten van Europa in verbinding brengt. Het getal
vaartuigen van allerlei soort dat jaarlijks straat Soenda pas-
seert , is verbazend groot; schier alle dagen ontmoet men er ■
zoowel kolossale stoomschepen als zonderling gevormde Chi--
neesche jonken en inlaudsche roeibooten, (prauwen), doorr
krachtige armen voortbewogen.