Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
bij die loges een voorraad wapenen en andere krijgsbehoeften,
om in tijd van nood te gebruiken, benevens groote hoeveel-
heden levensmiddelen. Een der voornaamste loges was, een
tiental jaren na de oprichtiuï der Compagnie, die te Bantam;
de rijksbestierder was ons, in schijn althans, meer genegen
geworden, hij hnd de onvriendelijke behandeling van Hout-
mans tochtgenooten vergeten, en den Portugeezen geheel den
rug toegekeerd.
Een nieuwe vijand kwam echter de belangen der Com-
pagnie bedreigen, de Engelschen namelijk. Ook dezen kregen
begeerte naar de voordeelen van den handel op Indië, en
zochten ons den voet te lichten , gelijk wij den Portugeezen
hadden gedaan. Van een andere zijde werd de Compagnie
zeer benadeeld door sommige van haar eigen ambtenaren,
die zich aan losbandigheden overgaven, oneerlijk waren in
hun beheer, en tegenover de inlanders zich aan afzetterij
schuldig maakten. Dit alles was oorzaak, dat de bewind-
hebbers der Oost-Indische Compagnie besloten het oppergezag
over alle zaken in Indië op te dragen aan één persoon , die
onder den titel van Gouverneur-geueraal, (algemeen land-
voogd ,) met een uitgebreide macht werd bekleed.
In 1610 werd alzoo Pieter Both benoemd tot eersten
Gouverneur-generaal van de bezittingen der Compagnie.
Omtrent de inrichting der Compagnie stippen wij nog het
volgende aan. Zij was verdeeld in Kamers, oorspronkelijk
eigenlijk de handelsvereenisingen die in het begin den Indi-
schen handel hadden opgevat, en nu tot één lichaam waren
samengesmolten. Zij werd bestuurd door 67 bewindhebbers,
gekozen door en uit de aandeelhouders: doch het uitvoerend
beheer werd opgedragen aan 17 uit hun midden, die van
lieverlede meer macht cn invloed kregen, en gewoonlijk de
„Vergadering van Zeventien" of kortweg de „Heeren XVII"
werden genoemd. Aanvankelijk bedroeg haar kapitaal zes
en een half millioen , verdeeld in aandeelen van drie duizend
gulden, welke aandeelen later, toen de winsten zeer groot
werden, zoodat het dividend (de jaarliiksche uitdeeling,)