Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
meest bekende dier maatschappijen is de Amsterdamsche
compagnie van Verre, die in 1 598 Jacob van Neck als
Admiraal met 8 schepen uitzond. Deze kloeke zeevaarder
begaf zich nu niet Java, maar naar de veel verder Oost-
waarts gelegen Molukken; met een rijke lading peper en
nagelen keerde hij huiswaarts.
De omstandigheid evenwel, dat de handel op Indië door
zoo velen werd gedreven, deed de voordeelen verminderen.
De verschillende compagniën zochten elkander te benadeelen,
in plaats van haar krachten te vereenigen tegen de gemeen-
schappelijke vijanden, de Portugeezen. Gelukkig begrepen
zij dat nog in tijds: zij deden pogingen tot toenadering,
die in het eerst wel op groote zwarigheden stuitten, doch
eindelijk, vooral door de tnsschenkomst van den Lands-
Advocaat Oldenbarneveld en van prins Maurits, met goed
gevolg werden bekroond. Uit de samensmelting der verschil-
lende Indische handelsgezelschappen ontstond in 1602 de
Vereenigde Oost-Indische Compagnie, die van de Staten-Gene-
raal het uitsluitend recht verkreeg om handel te drijven op
de landen ten Oosten van de Kaap de Goede Hoop gelegen.
Genoemde Compagnie werd in den loop der zeventiende
eeuw een machtig lichaam. Van de Stateu-Generaal was zij
nagenoeg geheel onafhankelijk: zelve stelde zij haar ambte-
naren aan, zij sloot overeenkomsten met de Indische vorsten,
wapende schepen en wierf soldaten aan om de bedongen
rechten des noods te verdedigen tegen wie er ook inbreuk
op wilde maken. Aanvankelijk voeren haar meeste schepen
naar de Molukken, maar ook de groote Soenda-eilanden
bleven niet onbezocht Met onderscheiden volken van den
Indischen archipel werden zoogenaamde leverings contraeten
gesloten, namelijk verbintenissen, om alle voorhanden zijnde
specerijen te verkoopen aan de Nederlanders, en aan niemand
anders, tegen vooraf bepaalden prijs. Waar zulk een contract
gesloten was, werd vervolgens een kantoor (loge) met de
noodige pakhuizen opgericht, om er de ladingen voor het
Vaderland bijeen te brengen: daar werden dan ook, door
een opperkoopman, de boeken gehouden, daar ook werden
de gelden en de koopwaren uit Nederland aangebracht die
als betaling moesten dienen. Niet zelden ook vond men