Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
vaartuigen leidde naar Bantam, op de Noord-Westkust van
Java, toen de hoofdstad van een machtig ryk van denzelfden
naam.
Eeeds verscheiden jaren hadden de Portugeezen hier een
handelskantoor, voornamelijk tot inkoop van peper, die er
in groote hoeveelheden werd aangevoerd. Onze schepelingen
werden er vriendelijk ontvangen: de rijksbestuurder liet hun
een huis aanwijzen om handel te drijven. Die goede ver-
standhouding duurde evenwel maar kort: de Hollanders
gedroegen zich zoo ruw tegen de Bantammers, dat twist
niet kon uitblijven, en de Portugeesche kooplieden, die de
komst der onzen natuurlijk met weinig pleizier hadden aan-
schouwd, maakten van de gelegenheid gebruik om hen uit
te maken voor al wat leelijk was.
In hun verwachtingen teleurgesteld, poogden de onzen
zich nu met geweld te verschaffen, hetgeen hun, indien zij
slechts voorzichtiger waren geweest, op vreedzame wijze zou
zijn toegestaan. Zij namen eenige inlandsche vaartuigen
weg, hetgeen de Bantammers tot wraak aanspoorde.
Onze schepen moesten dit oord verlaten. Zij zeilden langs
Java's Noordkust, maar overal vonden zij de bevolking op
haar hoede, door de Bantammers gewaarschuwd. Eenmaal
zelfs hadden zij een scherpen aanval te doorstaan, waarbij
eenigen der onzen sneuvelden. Een poging, om betrekkingen
aan te knoopen op Madoera, een eiland ten Noord-Oosten
van Java, gaf aanleiding tot nieuwen strijd, en de opper-
bevelhebber besloot den terugweg aan te nemen. Het hoofd-
doel was toch bereikt: onze vaderen hadden zekerheid bekomen
aangaande den zeeweg naar Indië, en waren eenigszins op
de hoogte gekomen van den toestand aldaar. Den
Augustus 1597 kwam de vloot weder te Texel: zij had één
schip en een aanzienlijk deel van de bemanning verloren.
Hoewel die eerste tocht groote schade had opgeleverd,
schonk hij toch in het vervolg rijke voordeelen. Terstond
vereenigden zich in de voornaamste steden van ons land
kooplieden tot gezelschappen (compagniën), om voor geza-
menlijke rekening schepen naar ludië uit te rusten. De