Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
zou men hem zoeken. Herhaaldelijk werden, in drie achter-
eenvolgende jaren, daartoe schepen uitgerust, (in 1594, '95
en '96) doch, hoezeer onze zeelieden zich ook beijverden,
de ijsmassa's der Poolzeeën bleken ondoordringbaar. De
laatste dier drie tochten is onvergetelijk geworden door het
gedwongen winterverblijf van Barendsz en Heemskerk op
Nova-Zembla.
Tot heden toe is zeer dikwijls, door verschillende zee-
varende mogendheden, naar een noordelijke doorvaart gezocht,
maar men heeft het doel nog niet kunnen bereiken.
Omstreeks dien tijd bevond zich te Lissabon een Hollandseh
handelaar, met name Cornelis Houtman. Hij had daar,
zoo het heette, eenige zaken te verrichten, maar eigenlijk
was hij er heen gezonden om zooveel hij kon op de hoogte
te komen van den weg langs welken de Portugeesche schepen
Indië bezochten. Zijn vragen en snuffelen naar dingen die
men liefst niet ruchtbaar zag, wekte kwaad vermoeden, en
het duurde niet lang, of Houtman werd gevangen genomen,
in den kerker gezet en veroordeeld tot de betaling eener
zware geldboete. Men was echter te Lissabon met dien
maatregel een weinig te laat gekomen, want Houtman , niet
bij machte zijnde om de gevorderde som te betalen, schreef
aan zijn vrienden te Amsterdam om hulp, die zij niet aar-
zelden hem te verleenen.
Het geld werd bijeengebracht, Houtman kwam in 1594 in 't
vaderland terug. Hij vertelde, wat hij te weten was geko-
men , en terstond werd besloten tot het uitrusten van schepen,
die, door Houtman geleid, Indië zouden trachten te bereiken.
Inmiddels hadden ook anderen getracht het groote geheim
te ontdekken , en met goed gevolg. Reeds drie jaren vroeger
had de Amsterdamsche predikant Plancius zich kaarten weten
te verschaffen waarin de weg naar Oost-Indië was beschreven;
en de zeereiziger Van Linschoten, die zelf voor de Portu-
geezen een reis naar Malabar had medegemaakt, verschafte
insgelijks inlichtingen, waarvan reeds bij den eersten tocht
gebruik werd gemaakt.
In het begin van 1595 liepen vier schepen uit Texel in
zee en kwamen, na een moeielijke vaart van bijna zes maan-
den, bij straat Soenda. Daar vond men een loods, die onze