Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
Malakka, terwijl voorts de Molukkea hun aanzienlijke voor-
deelen verschaften. Ook Java werd door hen bezocht.
Van die voordeelen wisten de Nederlanders zich weldra
een gedeelte te verschaffen. Onze schepen haalden de Indi-
sche handelswaren, die te Lissabon werden aangebracht,
van daar, om ze in het vaderland, of in Frankrijk, Duitsch-
land en Engeland te verkoopen. Onze vaderen van die dagen
waren om zoo te zeggen de vrachtschippers, die de producten
van verre gewesten aan de verbruikers bezorgden.
Dat bleef zoo tot het einde van de zestiende eeuw. De
macht der Portugeezen had toen haar toppunt bereikt.
4, DE NEDERLANDERS IN INDIE,
In 1580 werd Portugal veroverd door den Spaanschen
koning Filips II. Daar wij met dezen vorst in oorlog waren,
was dit natuurlijk verderfelijk voor onzen handel op Lissabon:
het duurde niet lang, of de Portugeesche havens werden ons
verboden.
Dat was voor onze kooplieden een gevoelige slag! En er
viel niets aan te doen, te meer, omdat de worsteling voor
onze onafhankelijkheid toen al onze krachten eischte, zoodat
er aan niets anders kon gedacht worden.
Toen evenwel de krijgsmansbekwaamheden van prins
Maurits en de volharding van onze vaderen Spanje's macht
in zooverre hadden geknot, dat w^j om zoo te spreken meer
op ons gemak den oorlog konden voortzetten, toen werd
weder bij herhaling gedacht aan en gesproken over den Indi-
schen handel. Zelf om de Oost varen! Dat zou eigenlijk
de zaak zijn. Doch hoe er te komen? Aan stoutmoedige
zeelieden, in staat en geneigd om een waagstuk te onder-
nemen, ontbrak het ons niet; doch 't ontbrak ons aan de
noodige kennis.
Eerst zou beproefd worden of er nog een andere, een
betere weg naar Oost-Indië was dan die, welken de Portu-
geezen zoo zorgvuldig geheim hielden. Langs het Noorden
van Europa en Azië, en verder langs de Oostkust van China