Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
De Uitgevers P. NOOEDTIOEF & M. SMIT te Groningen,
vestigen de aandacht op het oordeel der pers omtrent het
werkje van Richard Hol, de Jeugdige zanger, waarvan
thans twee deeltjes a 30 cent verschenen zijn.
Van bovenstaand werkje, zegt het weekblad „Vooruit" van 21 Juni
onder het opschrift: Goed en Schoon:
„De Jeugdige Zanger" is eene handleiding bij het zangonderwijs en
geschreven door Richard Hol.
't Is een boekje waarin zestien oefeningen en 25 liedjes voorkomen.
Dat de methode goed is, daarvoor staat ons de naam borg van den
verdienstelijken meesier, die hiermede zijn 71e werk in het licht gaf;
om te bewijzen dat de woorden der liedjes goed gekozen zijn is het vol-
doende de namen te noemen van ten kate, hkije, louwerse, honigh
0. a , en om te bcoordeelen, dat dit eerste stukje werkelijk een prettig
boekje is, geve men het in handen van leerlingen eener oudere klasse:
zij zouden het achter elkander willen uitzingen/*
Het Dagblad van Zuid-Holland van 21 Juni zegt:
„De onvermoeide muziekdirecteur richard hol, uit Utrecht, heeft
bij de heeren noordhoff & smit te Groningen een werkje in het licht
gezonden, getiteld „de Jeugdige Zanger'' handleiding bij het zangonder-
wijs. inzonderheid op de scholen.
Op zeer gemakïmijke en hoogst practische wijze, zijn daarin ligte
zangoefeningen op twee, drie, vier en eindelijk meerdere noten, afge-
wisseld met kleine liedjes op woorden van Heije, honigh, diederik,
LouwtRsE, obdeijn enz. opgenomen, die het boekje voor het aangegeven
doel bij uitstek geschikt maken. Moge het een ruime verspreiding ten
deel vallen."
Het llandelühlad van 30 Juni zegt:
„Onze landgenoot, de begaafde comppnist richard hol, daartoe aan-
gezocht dcor de Groninger uitgevers p. koobdhoff & m smit, heeftin
den jongaten tijd vervaardigd eeue handleiding bij het zangonderwijs,
inzonderheid op de scholen, waarvan het eerste deeltje thans verkrijg-
baar is gesteld en het tweede deeltje ter perse is. Op eenvoudige en
zeer bevattelijke wijze geeft de schrijver de methode aan, welke hij
wenscht gevolgd te zien en handelt daarbij over de maatverdeeling, de
.toonafstanden (intervallen), de toonladders en accoorden. De beknopte
en duidelijke wijze, waarop de oefeningen zijn uitgewerkt en voorge-
schreven zijn wel geschikt het onderwijs den leeraar en zijne kweekelin-
gen aangenaam te maken en de lieve liedjes vervaardigd op de woorden
van vele onzer dichters, als j. p. heije, j. j. l. ten kate, c. honigh,
p. louwerse, frisius, enz verhoogen de waarde van het boekske dat
wij in veler handen wenschen."