Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
werden voor onbevaarbaar gehouden, en, ofschoon in de
oudheid de Pheniciërs Kaap de Goede Hoop zijn omgezeild,
was later de ontdekking van Afrika's Zuidpunt in vergetel-
heid geraakt. Men wist niets van het bestaan dier kaap :
niemand dacht aan de mogelijkheid, Afrika om te varen,
en bij de zeelieden heerschte vrij algemeen het denkbeeld
dat ten Zuiden van Kaap Bojador de warmte zoo sterk was,
dat niemand het er kon uithouden, of dat de schepen , die
zich daar waagden, van de aarde, die men zich als een
plat vlak voorstelde , af zouden vallen en in een bodemloozen
afgrond nederstorten.
Hoe brachten dan de Arabieren de Indische waren, voor-
namelijk specerijen, over ?
Zij voerden ze met kameelen door het Zuiden van Azië
heen. Over de landengte van Suez brachten zij ze in Egypte,
en verder, de straat van Gibraltar overstekende, in Spanje,
't Is licht te begrijpen dat die artikelen alzoo heel duur
moesten zijn : ze werden niet zelden tegen goud opgewogen.
Op het laatst van de tiende, en in de eerstvolgende
eeuwen kwamen de volken van het Westen van Europa
meer met Azië in gemeenschap. Want in dien tijd hadden
de kruistochten plaats; de Christenen poogden bij herhaling
Palestina aan de Mohammedanen te ontweldigen. In den
aanvang gelukte dit voor een gedeelte , doch zij konden het
veroverde niet duurzaam in bezit houden. De Turken
bleven meester van het Heilige Land, en latere onderne-
mingen liepen op teleurstelling uit. Maar de kennis, die
men op die wijze van Azië kreeg, droeg voor de toekomst
rijke vruchten.
Venetië was de plaats, waar de kruisvaarders zich ge-
woonlijk inscheepten om naar Palestina te gaan, en waar
zij bij hun terugkomst landden. Daar voorzagen zij zich van
hetgeen zij op hun verderen tocht noodig hadden, daar ook
brachten zij aan wat zij uit het Oosten hadden medegevoerd.
Onder andere min of meer bekende dingen werden te Venetië
ook Indische waren aangeboden, die men van de Arabieren
had gekocht, en hierdoor werd de aandacht der Venetianen
geleid op een tak van handel, die bestemd was om schatten
naar de „Koningin der Adriatische Zee" te doen stroomen.