Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scanScanned page
is. Vindt een onderwijzer goed, deze methode op zijne school in te
voeren, dan twijfelen wij geenszins of hij zal zijne leerlingen het zelf-
bewust notenlezen leeren, — hij zal dus den eenjgen goeden bazis aan-
brengen tot een goed onderwijs. De oefeningen hebben bovendien de
verdienste dat ze melodieus zijn en het jonge volkje al heel spoedig
liedjes krijgt, die overal in het systeem passen-. Wij kunnen dus de
kennismaking met deze nieuwe vrucht onzer schoolpers den onderwijzers
der lagere school zeer aanbevelen."
De Tijd van 26 Jnni j.1. zegt:
„Dezer dagen ontvingen wij van de uitgevers j». nooedhofp & m. smit
te Groningen, ter inzage het Ie deeltje eener Theoretische en. practisehe
handleiding hij het Zangonderwijs^ inzonderheid op de scholen, door
hichard hol.~
Met het oog op het afgebakende j)lan, betreffende de plaats waar en
de leerlingen, voor wie deze handleiding geschreven werd, mogen wij,
naar onze meening, onze volle ingenomenheid met dezen doelmatigen
arbeid betuigen.
De leeraar, die naar dezen arbeid bij eene klasse met het zangonder-
richt wordt belast, zal, uithoofde van den duidelijken en eenvoudigen
grondslag, zelfs bij middelmatige kennis, zijn taak met succes bekroond zien.
Voor eigenlijke zaogscholen worden zeker, aangaande den gang der
methode, andere, hoogere eischen gesteld en daartoe de overbekende
handelingen gebruikt van van dapperen, wilh. smits, eeinze, enz.
enz., waaraan wij de verdiensten niet mogen ontzeggen; maar aan „den
eenigszins anderen weg," gelijk de vervaardiger in het Voorwoord zijn
gekozen richting noemt, hechten wij voor het gestelde doel eene bijzon-
dere wa^irde en verwachten er goede vruchten van.
Met de oefeningen,' welke wij met genoegen ^ tot het conserveeren
der kinderstemmen — op lagen toon gezet vinden, gaan/op gelijken
tred liedjes gepaard, waarvan dit eerste deeltje er een 25-tal levert.
"Wij zien met belangstelling de volgende deeltjes te gemoet en wen-
schen den onvermoeiden toonzetter — die, hoezeer zijn genie zich wel-
licht liever in hooger sfeer beweegt, toch niet voor dezen prozaïschen
arbeid terugdeinst — lust en zelfvoldoening, en den uitgevers, die voor
een netten en duidelijken notendruk hebben zorg gedragen, ruime be-
vrediging bij deze hunne onderneming."
De heer j. geluk te Dinteloord zegt in Uet SchMblad van 20 Juli:
»Ik heb de verschijning van dit werkje met ingenomenheid begroet, omdat
er aan eene goede handleiding voor het zangonderwijs behoefte bestaat en
men van de hand des heeren e. hol iets degelijks ma» verwachten.
Het werkje bestaat uit een reeks van geleidelijk opklimmende toon-
oefeningen, afgewisseld door tal van liedjes, naar die oefeningen gerang-
schikt. Het muzikale meesterschap van den heer hol is er ons borg
voor, dat wij in de oefeningen een uitstekenden gang hebben. Ik waag
mij aan geen beoordeeling daarvan. De woorden der liedjes zijn van
gunstig bekende dichters a)s van hete, honigh, louweese, ten kate, enz.
De hoofdvraag is evenwel, of de handleiding van den heer e. hol past
in het kader der door mij voor het zangonderwijs op de volksschool ge-
stelde beginselen.^ik aarzel niet deze vraag bevestigend te beantwoorden."