Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
De theorie, die hier en daar tusschen de oefeningen voorkomt, ver-
hoogt de waarde van 't werkje zeer, dewijl zij aan den eenen kant den
onderwijzer aan de hand geeft hoever hij daarbij met zijne leerlingen
moet gaan, en aan den anderen kant den leerling in de gelegenheid
stelt, om na de les repetitie van 't besprokene te houden. Enkele
fouten en misstellingen zullen bij een te verwachten herdruk zeker wel
gecorrigeerd worden.
Alles te zamen genomen, komt het mij voor, dat ieder ander werkje van
dien aard een duchtigen concurrent zal vinden in „De jeugdige Zjanger,"
De uitgave is bezorgd door de heeren Noordhoff en Smit, en derhalve
netjes en flink.
Middehium, Aug. '75. e. drenth.
Ons Recht van 28 Augustus II. zegt:
„Sedert de invoering der nieuwe wet op *t Lager Onderwijs 1875
behoort de zang tot de vakken, die op elke openbare lagere school
behooren onderwezen te worden. Mag dit onderwijs in meer dan één
opzicht nuttig geacht worden, toch beantwoordt het op vele, misschien
de meeste, scholen niet aan de eischen, die voorstanders der zangkunst
zouden mogen stellen, aan de verwachting die de opname onder de
verplichte vakken kan doen koesteren, zelfs aan dc genoegens, die dit
onderwijs direct en indirect kan verschaffen. Waar de schuld? Voor-
namelijk zoeken we ze in de opleiding der onderwijzers. De meeste
hunner zijn zoo zeer vreemdelingen in dit vak, dat ze niet in staat zijn
een flink zangonderwijs te geven. Ook 't examen in den zang is weinig
geschikt om daarin verandering te brengen. Voor den hoofdonderwijzer
moest men minstens vergen, dat hij een gemakkelijk zangstuk a vue
kan voordragen. Het zangonderwijs op de lagere scholen bepaait ^ch
grootelijks bij het werktuiglijk nazingen van den onderwijzer. Dit is
zeker reeds nuttig, het oefent het gehoor en kan dienstbaar gemaakt
worden om het zingen van straatliederen te voorkomen.
Wij echter stellen hooger eischen. De onderwijzer kan den grondslag
leggen voor later voortgezet zangonderwijs. De maatverdeeling ligt
zeker binnen de bevatting des leerlings, maar ook kan hij door een-
voudige, geleidelijke oefeningen gemakkelijke intervallen juist leeren
trefi^en. Daartoe echter is een doeltreffende methode noodig, die vooral
langzaam, zonder sprongen voortgaat. De werkjes van Worp zijn in dit
opzicht niet zonder verdiensten. We hebben echter nu voor ons liggen:
De Jeugdige Kanger door Ricliard Hol.
De naam des vervaardigers zou reeds voldoende waarborg zijn voor
de deugdelijkheid der methode. Alleen zou het vermoeden kunnen
opkomen, dat de gevierde componist niet genoeg is afgedaald tot de
bevatting der kleinen, voor welke deze methode bestemd is. Eene
nadere kennismaking geefc ons het recht in dit opzicht iedereen vol-
komen gerust te stellen. De heer Hol levert het bewijs, hoe hij, die
zijn vak geheel meester is, zich in alle toestanden weet te verplaatsen;
zijn werkje geeft juist wat voor de lagere school noodig is. Oefening
over één toon, later over 2, 3, 4 tonen, in vefsbhillende maat, eerst
zonder later met woorden, en de laatste weer zoo geheel geschreven
voor kinderen, dat wij ons overtuigd houden, dat dit werkje
moet gebruikt worden, door ieder onderwijzer, zelfs door hen, die het
zeiven in deze kunst niet ver gebracht hebben. Eene ruime verspreiding
vau deze handleiding zal zeker in 't belang voor bet zangonderwijs op
onze lagere scholen zijn."