Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij P. NOORDHOFF & M. SMIT te Groningen is onlangs mede verschenen:
»e Jeugdige Kanger. Theoretische en praktische handleiding
bij het Zangonderwijs, inzonderheid op de scholen, door Ricliard Hol»
71e werk. Ie en 2e deeltje a ƒ 0.30.
Dadelijk na de verschijning werd deze zangcursus van alle zijden door
de pers krachtig aanbevolen.
Wij vermelden hier alleen de twee laatste recensiën die ons onder
de oogen kwamen.
In het Weekblad voor het Onderwijs van 21 Augustus II. leest men:
Er is een tijd geweest, waarin het zangonderwijs op de lagere school
in voor- en nazingen bestond. Dat er toen van eigenlijk 7.a,Q ponder wijs
geen sprake kon zijn, is duidelijk, en dan nog bepaalden zich die
5^^/;20efeningen bijna uitsluitend tot het leeren uitgalmen van koralen
(psalmen). Hierin ligt geen verwijt opgesloten voor de oudere onder-
wijzers, die bijna geheel verstoken waren van de onontbeerlijkste hulp-
middelen tot het geven van goed zaneonderwijs. Gelukkig echter is
daarin verandering gekomen. Reeds voor, maar vooral na '57, toen
't onderwijs in den zang onder de leervakken der lagere school werd
opgenomen, is er in dit opzicht veel verbeterd. Zangoefeningen en
zangstukken van allerlei vorm en kleur bieden den onderwijzer thans
ruimschoots gelegenheid aan, om datgene uit te kiezen, wat bij dienstig
oordeelt tot de bereiking van zijn doel.
Tot de bereiking van het doel van 't zangonderwijs zal het boven
aan8;ekondigde werkje voorzeker veel kunnen bijdragen. Wordt de heer
Eichard Hol als componist van grootere stukken terecht alom geacht en
gevierd, door 't samenstellen van „De jeugdige Zanger" zal hij zich
gewis den lof verwerven een verdienstelijk werk te hebben verricht voor
de volksschool.
De methode, door den hepr Hol gevolgd, komt mij voor de ware te
ziju, en de behandeling der leerstof doet ons overal den man van kennis
en smaak kennen, den meester, die met helderen blik zijn werk over-
ziet, en die, van het eenvoudigste tot het meer samengestelde opklim-
mende, met vasten tred den weg inslaat, die rechtstreeks naar het doel
leidt. En de weg, langs welken de leerling tot dat doel moet komen,
is niet hobbelig, niet vervelend en vermoeiend. Rustig en langs effen
baan worden de zangers voortgjeleid en overal vinden zij aangename
plekjes, waar zij eenige ©ogenblikken genoeglijk kunnen vertoeven. Of
zijn de namen Heije, Louwerse, ten Kate, Honigh e. a. ons geen
waarborg, dat hier inderdaad iets is te vinden voor onze jeugd? Eu
de heer Hol is er mijns inziens gelukkig in geslaagd de versjes tot
liedjes te verheffen. De melodieën, steeds in overeenstemming met den
inhoud der versjes, zijn van dien aard, dat de leerlingen ze zeker gaarne
zullen zingen. Daarbij heeft het werkje de verdienste, dat het geheel Neder-
landsch is zonder Duitsche invoegselen en derhalve geheel oorspronkelijk.
Tot het goed opvatten en begrijpen van den inhoud der versjes zal
zeker veel kunnen bijdragen, dat de heer Hol de versregels niet telkens
met een hoofdletter laat aanvangen, als met die regels niet juist nieuwe
volzinnen beginnen; daardoor krijgt de poëzie meer 't eenvoudige voor-
komen van het proza en dit is voor kinderen gewis te verkiezen boven
dc gewone schrijfwijze. De versjes zijn van dien aard, dat ze ook door
de laagste klasse der volksschool kunnen worden van buiten geleerd,
daar hun inhoud wel onder 't bereik der kleinen valt en de melodieën
daar ook zeer goed als gehooroefeningen kunnen dienen.