Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
doen fonkelen. Ginds verdiept zich de blik in het ondoor-
dringbaar woud, of verlustigt zich langs welige akkers; of
wel, hij volgt in de verte den kronkelenden loop eener
rivier, die toesnelt om aan den akker vruchtbaarheid te
geven. Ofschoon van de menigte rivieren in deze residentie
slechts vijf bevaarbaar zijn, mogen zij toch aangemerkt
worden als weldoensters van de bevolking, daar zij onmis-
baar zijn voor het onder water zetten der rijstvelden.
In dit aan bergen zoo rijke gewest hebben wij volop
gelegenheid de verwoestingen gade te slaan, die door vul-
kanische uitbarstingen in den loop der tijden zijn teweeg-
gebracht. Plotseling zien wij soms aan onzen voet een wijde
kloof gapen, alsof een reuzenhand de aarde had opgespleten:
op andere plaatsen liggen links en rechts steenbrokken
verspreid, door den vuurspuwenden berg daar nedergeslingerd.
Vreemdsoortige natuurverschijnselen bij menigte trekken onze
aandacht. Zoo bijvoorbeeld is er aan de zuidwestelijke hel-
ling van den Geloengoeng, van welks uitbarsting in 1822
wij vroeger iets hebben verhaald, een kale plek, geelachtig
van kleur, die bij de inboorlingen de „slachtplaats" wordt
genoemd, wegens het groot aantal lijken van dieren die
daar den grond bedekken: van vogels, van wilde honden,
ja zelfs van tijgers. Die dieren zijn het slachtoffer geworden
van een gas, koolzuur, dat daar door tal van spleten en
openingen naar buiten dringt en hen heeft doen stikkeu:
tevens heeft het, door de lijken aan alle kanten te omringen
en alzoo de dampkringslucht er van verwijderd te honden,
de ontbinding belet. Een mensch kan die plaats zonder
gevaar betreden, want het koolzuur heeft een grooter soor-
telijk gewicht dan de gewone lucht, eu zweeft dus dicht
bij den grond.
Elders, in de nabijheid van den vulkaan Papandajan,
vinden wij een terrein waar de grond, ook alweer ten
gevolge eener uitbarsting, geheel is gemengd met water en
zwaveldampen, zoozeer dat de laatste zish met kracht een
uitweg banen, wanneer men een gat in den grond stoot.
Het loopen is hier heel gevaarlijk: men moet er al tastende
met den stok zijn weg zoeken, want de weeke, heete
slijkmassa is slechts door een dunne aardkorst bedekt.