Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
een taal waarvan hij geen woord verstaat, maar die zijn
priesters, dikwijls Arabieren, hem hebben voorgepreveld.
Daarbij is hij bijgeloovig in de hoogste mate. W^j hebben
dat reeds opgemerkt toen wy zagen met hoeveel eerbied de
Javaan den krokodil bejegent: ook voor den tijger, dien
gednehten bewoner van de zoomen der wouden, koestert hij
een soortgelijk ontzag: hij zal hem wel geen spijs bezorgen ,
maar hij noemt hem toch altijd „heer," en cr behoort heel
wat toe om den dessabewoner zoover te krijgen, dat hij
jacht op hem zal maken, ondanks het uitlokkende vau de
premie, die de regeering op het dooden van een tijger heeft
gesteld. Een schrijver, die de Javanen nauwkeurig kent,
zegt van hen: „Hun gansche bestaan is bijgeloof; bijgeloof
regelt hun doen en laten, bestuurt hun opvoeding, bepaalt
de waarnemingen en ceremoniën bij geboorte, trouwen en
sterven. Is een kind verdwaald, verloren geraakt of ziek,
kwijnt het veldgewas of gaat de handel niet voorspoedig:
aanstonds wordt dit aan een duivel of boozen geest geweten.
Slaagt daarentegen iemand boven anderen in zijn werk of
handel; weet hij door spaarzaamheid eenig geld over te
winnen; is hij rijk in hun oog: weldra ziet men er hem op
aan dat hij een verbond met den duivel heeft aangegaan,
vermijdt en vreest men hem. Wanneer een zons- of maans-
verduistering invalt, grijpen allen hun stamper, en doen
den ganschen omtrek daveren door het slaan op het rijstblok:
dit zal, meenen zij, den reus of boozen geest verjagen,
die de zon of maan wil verslinden. Vaart een hooge wind
door het geboomte, zij houden dat voor luchtgeesten. Een
ziekte heerscht in het land, zij betwijfelen het niet dat de
booze geesten die de toppen der hooge bergen bewonen, op
hen vertoornd zijn. Ontvlammen de kraters der vuurspu-
wende bergen, — het zijn de reuzen, daaronder begraven,
die woedend zich trachten te verlossen. Iedere dessa heeft
zijn beschermgeest, in iederen ouden boom woont er een,
over de rijstschuur waakt weder een andere."
Wanneer wij nu verder in aanmerking nemen dat de
Javaan onder allerlei onderdrukking is opgegroeid, niet alleen
onder den dwang hem door de Nederlandsche regeering opge-
legd , maar inzonderheid onder dien van zijn eigen hoofden, —