Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
een versch geplukt pisang-blad gestort en zoo verorberd,
waarbij de vingers den dienst verrichten, dien wij van lepels
en vorken vergen. De bereiding der spijzen heeft weinig
moeite gekost: wat gekookte rijst, met een stukje dendeng
(gedroogd vleesch) of dito visch is de driemaal daags gebrui-
kelijke, dagelijks wederkeerende maaltijd. En nog mag de
Javaan van geluk spreken, als hij zich dien kan verschaffen,
want in de beide maanden die den rijstoogst voorafgaan, is
de voorraad niet zelden uitgeput, en moet men zich verge-
noegen met op den akker geteelde knolgewassen of met
wortels die men in de bosschen is gaan zoeken.
Als drank gebruikt onze vrind meestal water. Een enkele
maal veroorlooft hij zich de weelde van een kopje koffie, —
niet van de boonen, maar van de bladeren getrokken, —
met een stukje palmboomsuiker er in.
Zeer verschillend is het oordeel, dat geveld wordt over het
karakter van de Javaansche bevolking. De een schrijft haar
alle deugden toe, die een mensch tot sieraad verstrekken,
een ander beticht haar van de ergerlijkste ondeugden, van
de grofste gebreken.
Het is wel te begrijpen dat van een bevolking die, gelijk wij
reeds vroeger opmerkten, uit zooveel verschillende bestand-
deelen is samengesteld , moeielijk algemeene kenmerken kunnen
gegeven worden. En het oordeel zal dan ook wel grooten-
deels afhangen van de min of meer gunstige zijde , van welke
meu den inlander heeft leeren kenneu. Velerlei omstandig-
heden kunnen daarop invloed hebben uitgeoefend.
Hier, in de Preanger regentschappeu, waar de gelegen-
heden om met vreemdelingen in aanraking te komen zich
niet zoo vaak voordoen als elders, heeft de inlander zich
van vele ondeugden weten vrij te houden. Hier is hij eer-
lijk en arbeidzaam, bedaard en zachtzinnig, matig en gast-
vrij. Maar met zijn verstandelijke ontwikkeling is het
treurig gesteld: geen wonder, niemand heeft zich moeite
gegeven om hem eenig onderwijs te doen genieten. Zijn
godsdienst bestaat in eenige uiterlijke plechtigheden, in het
werktuigelyk opdreunen van eenige gebeden in het Arabisch ,