Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
gedwongen arbeid noodig: ook werd schier overal deze ge-
vorderd , niet in plaats tan, maar nevens de landrente.
Daarbij , de regenten waren verantwoordelijk voor de levering
van de noodige hoeveelheid producten, en trokken daar voor-
deden uit, zoodat ook zij van de bevolking meer opoffering
van tijd en arbeidskrachten vergden dan raadzaam was.
Later, toen onze geldmiddelen door de millioenen, die ons
uit Indië toevloeiden, in beteren toestand geraakten, wilde
men die millioenen niet gaarne weder missen, en zoo bleef
het cultuurstelsel in volle kracht.
In de laatste vp-en-twintig jaren had er een trapsgewijze
verandering ten goede plaats. De cultures, die de bevol-
king van Java het meest drukten, werden ingetrokken: er
werd beter toezicht gehouden op de Heerendiensten. Dat
kwam daar van daan, dat verschillende schrijvers zich be-
ëverden, om de belangstelling in de Indische zaken bij ons
volk op te wekken, en kennis te verspreiden omtrent onze
bezittingen onder den evenaar. Men begon zich te gewennen
aan het denkbeeld , dat de Indische eilanden een deel uitmaken
van het eigen vaderland, dat volgens de eisihen der recht-
vaardigheid moet worden bestuurd. Voorheen had de volks-
vertegenwoordiging weinig of geen invloed op de Indische
aangelegenheden; ook dit is anders geworden. En ofschoon
er in ons land nog velen zijn, die het cultuurstelsel in be-
ginsel goedkeuren, toch mogen wij ons verblijden in het
vooruitzicht, dat onze medeburgers in Indië niet langer ge-
bezigd zullen worden als werktuigen om ons schatten aan te
brengen met opoffering van eigen welvaart.
27. IN HET LAND DER VOGELNEST-KLIPPEN,
Wij zijn het eind van onzen tocht langs Java's Zuidkust
genaderd. De met rotsen bezette oever, waartegen de zee
met machteloos geweld haar golven te pletter stoot, breidt
zich voor ons uit, en weldra gaan wij door het enge vaar-
water, dat tot de haven van Tjilatjap toegang verleent. Aan