Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
2
dien wij er geen belang in stellen, dan zijn wij nagenoeg
even onverstandig als een Hollander zou wezen die zich on-
verschillig wilde toonen ten opzichte van Priesland of Noord-
Brabant.
Hoe zouden wij het kunnen verantwoorden, indien wij
niet van harte gaarne bekend wilden worden met dat rijk
en uitgestrekt gebied, welks landbouw reeds sinds eeuwen
zooveel kostbare handels-artikelen oplevert, en dat nog voor
de toekomst zooveel schatten belooft? Eeeds de plicht der
dankbaarheid zou er ons toe dwingen. Immers, wie een
weldaad ontvangt, behoort belang te stellen in zijn weldoener.
Neerlandsch-Indië is onze weldoener. Schatten zijn ons
van daar toegevloeid. En nog ligt er veel onaangeroerd,
dat ons, wie weet hoe spoedig, aanzienlijke voordeelen zal
versahaften.
Er is nog meer. Het Neerlandsch-Indiseh bestuur heeft
behoefte aan knappe menschen. Daar ginds is zooveel te
doen, wat heldere hoofden en rappe handen vereischt!
Jongelieden van aanleg vinden daar gelegenheid om vooruit
te komen, om een schat van ondervinding op te doen, en,
wat ook niet onbelangrijk is, om ruime bezoldigingen te
verdienen. Dat maakt, dat jaar op jaar een aantal perso-
nen er heen gaan, die meenen, in Oost-Indië spoediger hun
oogmerk te kunnen bereiken dan hier; zoodat eea zeer groot
aantal familiën af en toe een of meer harer leden derwaarts
hebben zien vertrekken. Zouden wij dan niet bekend wil-
len worden met het tooneel, waarop die moedige mannen
en vrouwen hun werkzaamheden verrichten, waar wellicht
onze eigen bloedverwanten zich bevinden, ja, wie weet,
waar wellicht wijzelf, ten minste sommigen van ons, eenmaal
een werkkring zullen aanvaarden ?
Maar komaan, ik geloof op algemeene belangstelling te
mogen rekenen. Er is een tijd geweest waarin degenen die
niet rechtstreeks in Indische zaken betrokken waren, zich
ook in 't geheel niet bemoeiden met de lotgevallen en den
toestand dier bezittingen: die tijd begint uit te geraken. Als
wij volwassen geworden zijn, hoop ik dat er niemand meer
zal gevonden worden, die ten minste niet iets van Indië
weet te vertellen.