Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
als soldaat naar Indië gegaan. Zijn buitengewone bekwaam-
heid, vooral in zaken die het bestuur betroffen, waren oor-
zaak dat hij snelle bevordering maakte. In 1808 kwam hy
als kolonel in Nederland terug. Zes jaar later werd hem
de reseling van het krijgswezen voor Indië opgedragen. Zijn
verdiensten werden door den koning hoog gewaardeerd.
Hij was een tegenstander van de denkbeelden van Eaffles,
en meende dat de wijze waarop de Compagnie de Indische
zaken had behartigd, de voorkeur verdiende. De gedwongen
verbouwing van handelsartikelen niet alleen herstellen, maar
zelfs aanmerkelijk uitbreiden, de Heerendiensten weder in-
voeren , ziedaar de middelen van welke hij alleen heil ver-
wachtte. Hij wilde dus de belading in arbeid weder iu de
plaats van de landrente stellen daar waar zulks met goed
gevolg kon geschieden.
In Januari 1830 kwam Van den Bosch op Java aan.
Dadelijk reisde hij dit eiland in alle richtingen door om de
invoering der gedwongen cultures te bespoedigen. Hij ging
daarbij uit van deze beginselen: indien een dorp (dessa)
dat aan landrente het vijfde gedeelte van de opbrengst der
landerijen verschuldigd was, voortaan het vijfde deel der
landerijen zelve afzonderde voor de teelt van producten, voor
den handel geschikt, dan zou zulks iu plaats komen van
die belasting, indien die teelt niet meer arbeid vorderde,
dan de rijstbouw. Was dit laatste wèl het geval, dan zou
de meerdere arbeid vergoed worden. Was de waarde der
geteelde producten grooter dan het bedrag der verschuldigde
landrente, dan zou ook dit meerdere aan de bevolking der
dessa worden terugbetaald. Bovendien nam de regeering de
kansen van misgewas voor haar rekening, als ten minste
gebrek aan zorg en ijver van de inlanders niet de oorzaak
daarvan was.
Dit zijn de gronden , waarop Van den Bosch zijn stelsel,
algemeen als het Cultuurstelsel bekend, heeft gebouwd.
En ware men steeds aan die beginselen getrouw gebleven ,
dan zou waarschijnlijk de druk voor de Javanen niet zoo
groot zijn geworden. Maar de stijgende behoefte van de
Nederlandsehe schatkist maakte, vooral door den langen
duur van de verwikkelingen met België, verzwaring van den