Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
Deze braeht dadelijk een groote verandering in de wijze,
waarop tot nog toe de kolonie was beheerd. Aan het stel-
sel van verplichte leveringen maakte hij een eind, behalve
in de Preanger-regentschappen, waar hij de gedwongen kof-
fiecultuur liet bestaan, waarschijnlijk om de groote \oordeelen
welke deze aldaar afwierp. Overal elders werd een geregelde
belasting ingevoerd onder den naam van landrente, bestaande
in een gedeelte van de opbreugst der landerijen in verkoop-
bare producten of wel in geld, welk deel grooter was naar-
mate de hoedanigheid der gronden. Gewoonlijk werd zij
dorpsgewijze geheven, en de dorpshoofden bepaalden in dat
geval het bedrag dat elk huisgezin betalen moest. Deze
wijze van belastingheffen bestaat nog, al is zij later nog al
eens gewijzigd.
Tot ons geluk is het bestuur van Eaffles niet van langen
duur geweest, omdat na den val van Napoleon en de her-
stelling van het Huis van Oranje onze meeste koloniën door
Engeland werden teruggegeven. De overname ondervond
door verschillende omstandigheden eenige vertraging, en had
eerst in 1816 plaats
Groote veranderingen in het beheer der koloniën geschied-
den eerst in 1830; tot zoo lang waren zij bestuurd ge-
worden nagenoeg geheel overeenkomstig de beginselen van
Eaffles. Toen evenwel werd er ernstig over gedacht een
anderen weg in te slaan. De Nederlandsche geldmiddelen
waren destijds, even vóór den aanvang van den Belgischen
opstand, in een slechten toestand: de baten, die Indië ons
tot nog had verstrekt, bedroegen niet veel en waren meer
dan overtroffen geworden door de kosten, welke de oorlog
tegen Diepo Negoro noodzakelijk maakte. (Over dien oor-
log hebben wij insgelijks gesproken bij ons bezoek aan de
Vorstenlanden.) Koning Willem I had reeds vroeger met
kundige personen geraadpleegd over de middelen die moesten
worden aangewend om van de koloniën meer voordeel te
trekken. Ten laatste gaf hij zijn goedkeuring aan de plan-
nen van generaal Van den Boseh, met wiens optreden een
nieuw tijdperk in de geschiedenis van Neerlandsch-Indië
begint.
Van den Bosch was in de laatste jaren der vorige eeuw