Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
hebben wij reeds bij ons bezoek te Djokjokarta verhaald.
Dat Daendels bij zijn hervormingen niet zelden geweld
moest bezigen, is wel Ie begrijpen. leder was dan ook
bang voor hem, en de inlanders noemden hem Toewan Besar
Goentoer, d. i. de Donderende groote heer, een titel die
genoegzaam aanduidt welken indruk hij op hen maakte.
Zijn meest bekende arbeid is geweest de vroeger door ons
besproken groote weg, die Java van het Westen naar het Oosten
doorloopt, en die geheel door middel van gedwongen arbeid
tot stand kwam. Maar ook het binnenlandsch bestuur, het
krijgswezen, de reehtsbedeeling, de financiën werden door
hem verbeterd: echter liet hij het oude stelsel der Compag-
nie, de gedwongen leveringen en wat daartoe behoort, na-
genoeg onveranderd bestaan.
De gewichtige veranderingen, die kort daarop in Neder-
land voorvielen, maakten dat Daendels weinig vruchten van
zijn arbeid zag. In 1810 werd ons vaderland bij Frankrijk
ingelijfd: Java werd dus een Fransche kolonie. De waar-
digheid van opperlandvoogd werd opgedragen aan generaal
Janssens. Maar nu ook naderde een Engelsche vloot, om
zich van het overschot onzer buitenlandsche bezittingen
meester te maken, 't Was den onzen onmogelyk zich staande
te houden: onze scheepsmacht was zeer onvoldoende en vol-
strekt niet bestand tegen die der Engelschen, zoodat den
4den Augustus de laatsten zonder tegenweer nabij Batavia
landden. Onze troepen werden bij Weltevreden en bij Mees-
ter-Cornelis geslagen: vruchteloos ook trachtte generaal Jans-
sens zich nog te verdedigen in de nabijheid van Samarang
met hulptroepen uit de Vorstenlanden. Zes weken na de lan-
ding der Engelschen was hij genoodzaakt Java en onder-
hoorigheden aan hen over te geven.
Zoo had zich dan bij al de rampen van de Fransche
overheersching ook nog het verlies van onze Oost gevoegd.
Het bestnur over Java werd door Lord Minto, den Gouver-
neur-generaal van Britsch-Indië, opgedragen aan Stamford
Raffles, een man van groote verdienste, die zeer goed met
Indische zaken bekend was.