Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
zuiveren. Hij vond zulk een man in den bekenden, nu en
dan door ons genoemden maarschalk Daendels, die in 1807
als Gouverneur-generaal met uitgebreide volmacht naar Indië
vertrok.
Toen Daendels op de plaats zijner bestemming aankwam,
vond hij de meeste koloniën in handen der Engelschen: zelfs
gingen kort na zijn aankomst nog de Molnkken verloren,
zoodat Java, met nog eenige onbeduidende bezittingen daar
buiten, het eenige was wat ons overbleef. Het eerst kreeg
hij het te kwaad met Bantam , welks Sultans, nadat Coen
hen zoo geducht zijn macht had doen gevoelen, nog eenigs-
zins onafhankelijk waren gebleven. Daendels had een veilige
ligplaats voor oorlogsschepen noodig, en liet daartoe een
basi aan de Noord-Oostkust versterken: voor dit werk moest
de Sultan van Bantam arbeiders leveren. Daar het werken
op een moerassigen bodem velen dier arbeiders deed bezwij-
ken , weigerde de Sultan hen langer beschikbaar te stellen:
en uit die weigering ontstond een oorlog, waarvan het
gevolg was dat Bantam onder het onmiddellijk gezag van
den staat geraakte.
Ook in andere deelen van Java verminderde hij de macht
der inlandsche vorsten. Meest maakte hij gebruik van de
onlusten die daar tijdens zijn komst heerschten, en die hem
een welkome gelegenheid tianboden om zijn macht te doen
gelden. Om oude gebruiken bekommerde hij zich alleen in
zooverre hij ze kon goedkeuren; was dit niet het geval,
dan schafte hij ze doodeenvoudig af. Zoo waren, bij voorbeeld,
de betrekkingen tusschen den Sultan van Djokjo en de
ambtenaren van de Compagnie vroeger altijd vergezeld ge-
weest van allerlei dwaze en vernederende plechtigheden: de
Nederlanders moesten in het openbaar den Sultan den sirie-
doos, wijn, waschwater aanbieden, mochten hem alleen
naderen onder diepe buigingen, blootshoofds in de heete
zonnestralen, en meer dergelijke fraaiigheden. Daendels
was er de man niet naar om waschwater aan te dragen: hij
stelde vast, dat voortaan de Nederlandsche residenten in
rang met de vorsten gelijk zouden staan, en, of de Sultan
daar vertoornd over was of niet, daar vroeg hij niet naar.
Wat er verder voorviel tusschen Daendels en den Sultan