Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
ryke ladingen in de Nederlandsehe havens werden aange-
bracht, dan was alles goed, dan sloten de Heeren XVII de
oogen, om de onrechtvaardigheden niet te zien, waaraan
hun ondergeschikten zich in het verre Oosten schuldig
maakten.
In de tweede helft der vorige eeuw werd het verval
waaraan de Compagnie leed duidelijk zichtbaar. Weldra
kon zij niet blyven bestaan zonder geldelijke hulp van den
staat. Die hulp werd wel toegezegd, maar nu moesten de
Bewindhebbers zonder verdere geheimhouding den toestand
der koloniën blootleggen.
Verschillende gebeurtenissen verhaastten den val der Com-
pagnie , nadat alle middelen die men beraamd had om haar
te redden , vruchteloos bleken te zijn.
In 1780 geraakten wij in oorlog met Engeland. De
schepen, die niet koopwaren bevracht, uit Indië terugkeerden,
werden door de Engelschen ingepakt, waardoor de Compagnie
zware verliezen leed. Toen in 1795 onze Stadhouder Willem
V naar Engeland de wijk nam, riep hij de hulp in der
Engelschen om de koloniën te bezetten en te verhinderen
dat deze den Franschen in handen zouden vallen. Al dadelijk
maakten de Engelschen zich meester van onze nederzettingen aan
de kaap de Goede Hoop en op het eiland Ceylon , en , hadde
het hun niet aan krijgsvolk ontbroken, dan zouden zij wel-
licht reeds toen de Indische eilanden aangetast hebben.
Vier jaren later hield de Compagnie op te bestaan. Haar
schuldenlast, groot 134 millioen gulden, werd door de
Bataafsche Republiek overgenomen. Ons toenmalig staats-
bestuur hoopte dit bezwaar door een beter beheer te boven
te komen. Maar met het beraadslagen daarover gingen jaren
voorbij, en nog waren de plannen niet tot rijpheid gekomen ,
toen de Bataafsche Republiek plaats maakte voor het Konink-
rijk Holland en Lodewijk Napoleon het hoofd van onzen
staat werd.
Deze zag duidelijk in, van hoeveel belang het behoud der
koloniën voor ons land was. Hij begreep ook, dat er geen
verandering ten goede kon plaats hebben zonder de krach-
tige tusschenkomst van eeu man, die den moed had met
doortastende middelen den bedorven toestand in Indië te